Menu

ວິດີໂອຊຸດໃໝ່ ສຳລັບຟາຍການສອນສາທິດສຽງພາສາອັງກິດຂັ້ນ ປ.3 ຫຼາຍກວ່າ 100 ສຽງ ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຜ່ານຊ່ອງຢູທູບທີ່ມີຊື່ວ່າ: “ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos.”

Young native English speakers recording the G3 English audio files

Young native English speakers recording the G3 English audio files

The new Grade 3 English textbooks

The new Grade 3 English textbooks

The 21 phonics in G3 English are demonstrated

The 21 phonics in G3 English are demonstrated

Over 1.2 Millions view on teacher development videos channel

Over 1.2 Millions view on teacher development videos channel

Filming of the video by the E-learning team from RIES (1)

Filming of the video by the E-learning team from RIES

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເຊິ່ງວ່າ ການສອນສ່ຽງໃນວິຊາພາສາອັງກິດຂັ້ນ ປ.3 ນີ້ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເລີ່ມອ່ານ ແລະ ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ.
ການສອນສຽງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສຽງໃນພາສາເວົ້າ ແລະ ຕົວອັກສອນ ແລະ ການສະກົດຄຳຕ່າງໆຂອງສຽງເຫຼົ່ານັ້ນເວລາຂຽນເປັນຄຳສັບ, ແຕ່ລະສ່ຽງມີທ່າທາງປະກອບທີ່ບໍ່ຄືກັນນີ້ກະເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນຈື່ສຽງພ້ອມທັງທ່າທາງປະກອບແບບສະໜຸກສະໜານ ແລະ ເບີກບານມ່ວນຊຶ່ນ.

ສຳລັບວິດີໂອໃໝ່ນີ້ ແມ່ນຈະສອນການສາທິດກ່ຽວກັບວິທີການອອກສຽງທີ່ຖືກຕ້ອງພ້ອມດ້ວຍທ່າທາງປະກອບ ແລະ ວິທີຂຽນຕົວອັກສອນຖືກຕ້ອງຕາມຮູບແບບ ໃນ 21 ສຽງ ແລະ ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນສຽງດັ່ງກ່າວ ໃນຂັ້ນ ປ.3.
ການສອນສຽງ ແມ່ນເປັນສິ່ງສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ຄູ ແລະ ນັກຮຽນອອກສຽງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ການສອນສຽງພາສາອັງກິດມັນເປັນທັກສະໃໝ່ສຳລັບຄູລາວເຮົາ, ສະນັ້ນ ຖ້າບໍ່ມີການສອນສາທິດ ແນ່ນອນວ່າຄູສອນຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການສອນສຽງໃຫ້ຖືກຕ້ອງເພື່ອຈະໄປສອນຕໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນຂອງພວກເຂົາໄດ້. ນອກຈາກນີ້ ຕົວອັກສອນພາສາອັງກິດແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບພາສາລາວ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສາທິດວິທີການສອນການຂຽນຕົວອັກສອນແຕ່ລະຕົວໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຮູບແບບຂອງມັນ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຟາຍວິດີໂອການສອນສຽງຊຸດໃໝ່ ຫຼາຍກວ່າ 100 ສຽງຢູ່ໃນຊ່ອງຢູທູບ “ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos” ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການດໍາເນີນການຮຽນການສອນຫຼັກສູດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ວິຊາພາສາອັງກິດໃຫ້ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.3.

ວິດີໂອສາທິດການສອນສຽງໃຫ້ຖືກຕ້ອງນີ້ ແມ່ນການສາທິດວິທີການສອນສຽງ ແລະ ການຂຽນຕົວອັກສອນທັງໝົດ 21 ສຽງ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນພາສາອັງກິດຂັ້ນ ປ.3. ວິດີໂອນີ້ຄ້າຍໆກັບວິດີໂອທີ່ຜະລິດຜ່ານມາຄື: “ການສາທິດການສອນສຽງທັງໝົດ 21 ສຽງ ຢູ່ໃນບົດຮຽນຂອງວິຊາພາສາອັງກິດຂັ້ນ ປ.3 ເຊີ່ງໄດ້ຖ່າຍທຳພາຍໃນຫ້ອງຮຽນຕົວຈິງ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການສອນຕົວຈິງຂອງຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນໃນການດຳເນີນການຮຽນການສອນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.
ການສາທິດການຮຽນການສອນໃນຫ້ອງຮຽນຈິງ ແລະ ການນຳໃຊ້ສຽງຈິງ ແມ່ນເປັນສິ່ງສຳຄັນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄູຮູ້ເຕັກນິກວິທີການສອນສຽງໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ນອກນີ້ ວິດີໂອດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ເພີ່ມພາສາມືເຂົ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນສາມາເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຊຸດຟາຍສຽງງຫຼາຍກວ່າ 100 ສຽງ ໄດ້ຖືກຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜ່ານຊ່ອງຢູທູບ ຄື: “ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos” ສຳລັບຊຸດຟາຍການສອນສຽງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອສະໜັບສະໜູນຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.3 ວິຊາພາສາອັງກິດ, ເຊີ່ງໄດ້ບັນທຶກສຽງຂອງນັກຮຽນນານາຊາດຜູ້ໝຸ່ມນ້ອຍທີ່ນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນພາສາແມ່.
ຊຸດຟາຍສຽງເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ສາທິດວິທີການອອກສຽງແຕ່ລະສຽງລວມທັງສຽງສົນທະນາສັ້ນໆສຳລັບແນະນໍາກ່ຽວກັບປຶ້ມແບບຮຽນຂັ້ນ ປ.3 ພ້ອມທັງສຽງເພງ ແລະ ບົດເພງຕ່າງໆ. ສຳລັບປຶ້ມຄູ່ມືຄູຂັ້ນ ປ.3 ວິຊາພາສາອັງກິດ ປະກອບມີຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຊຸດຟາຍສຽງທີ່ມີການສອນສຽງວິຊາພາສາອັງກິດ ແລະ ວິຊາພາສາລາວ. ການນຳໃຊ້ຊຸດຟາຍສຽງເຫຼ່ົານີ້ ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄູລາວສາມາດດຳເນີການສອນສຽງພາສາດັ່ງກ່າວໃຫ້ນັກຮຽນຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮຽນສຳນຽງສຽງພາສາອັງກິດຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ມ່ວນຊື່ນໃນການດໍາເນີນການສອນ.

ທ່ານ ອຸທິດ ທີບພະຈັນ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຄູຝຶກ ສາມາດນຳໃຊ້ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ ແລະ ວິດີໂອຊຸດຟາຍການສອນສຽງເຫຼ່ົານີ້ ໃນການກະກຽມບົດສອນ ແລະ ການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອດໍາເນີການສອນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຖງໃໝ່ ສຳລັບການຮຽນການສອນທີ່ເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ. ພວກເຂົາສາມາດເປີດຊຸດຟາຍການສອນສຽງເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອດໍາເນີນການສິດສອນໃນຫ້ອງຮຽນໂດຍຜ່ານທາງຊ່ອງຢູທູບໃນລະຫວ່າງການປິດລ້ອມເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃຫ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ, ນອກນີ້ ກໍໃຫ້ຄູສອນສືບຕໍ່ປັບປຸງທັກສະຂອງຕົນເອງໃນໄລຍະການປິດໂຮງຮຽນ ຫຼື ອາດເລື່ອນການຝຶກອົບຮົມຄູອອກໄປກ່ອນ”, ນອກຈາກນີ້ທ່ານ ອຸທິດ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: “ພວກເຮົາໄດ້ຜະລິດວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ ແລະ ເຜີຍແຜ່ທາງຊ່ອງຢູທູບ ຄື: “ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະຄູ Teacher Development Videos” ເຊີ່ງປະກົດເຫັນວ່າ ມີຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງຜ່ານທາງຊ່ອງດັ່ງກ່າວຫຼາຍກວ່າ 1.2 ລ້ານຄັ້ງ ແລະ ເຫັນວ່າແມ່ນອັດຕາຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງສູງສຸດ ຊຶ່ງຕີລາຄາໄດ້ວ່າຄູສອນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບວິດີໂອເຫຼ່ົານັ້ນ.”

ສຳລັບຊ່ອງຢູທູບ “ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະຄູ Teacher Development Videos” ກ່ຽວກັບສື່ການຮຽນການສອນ, ວິດີໂອສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະ ວິດີໂອຊຸດຟາຍການສອນສຽງ ແມ່ນໄດ້ເຜີຍແຜ່ແລ້ວໃນລະຫວ່າງທີ່ໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງຍັງປິດຢູ່ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄູໃນບາງແຂວງທີ່ມີສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໄດ້ເລື່ນອອອກໄປ. ສະນັ້ນ ທີມງານຈາກສູນພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ, ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແລະ ສູນພັດທະນາຫຼັກສູດ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ຜະລິດສື່ການຮຽນການສອນ ຊຶ່ງປະກອບມີ: ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ ແລະ ວິດີໂອຊຸດຟາຍການສອນສຽງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໄດ້ພັດທະນາທັກສະຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເພື່ອດຳເນີນການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ທີ່ເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ເພື່ອເຂົ້າເບີ່ງເວບໄຊ ແລະ ຢູທູບທ່ານສາມາດກົດເຂົ້າລີ້ງດ້ານລຸ່ມນີ້:
ວິດີໂອ 17 ວິຊາພາສາອັງກິດຂັ້ນ ປ.3 ການສອນສຽງ 21 ສຽງ:
Click here

ຊຸດຟາຍການສອນສຽງ: Click here