Menu

ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູໃໝ່ນີ້ ແມ່ນເພື່ອແນະນຳວິທີການສອນສຽງພາສາອັງກິດ ຊຶ່ງຜະລິດໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ.

Pictures for Video 16 (5)

Pictures for Video 16 (4)

Pictures for Video 16 (2)

Pictures for Video 16 (1)

Pictures for Video 16 (3)

ໃນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ວິຊາພາສາອັງກິດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ຊຶ່ງການສອນສຽງ ແມ່ນໄດ້ສອນແຕ່ຂັ້ນ ປ.3 ຫາ ຂັ້ນ ປ.5 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ພັດທະນາທັກສະການອ່ານ ແລະ ການຂຽນຂອງພວກເຂົາ.

ການສອນສຽງຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການອອກສຽງ, ຕົວອັກສອນ ແລະ ການສະກົດຄຳຕ່າງໆ ໃນພາສາອັງກິດ ໂດຍນຳໃຊ້ສຽງເຫຼົ່ານັ້ນມາຂຽນເປັນຄຳສັບໃນພາສາອັງກິດ. ເມື່ອນັກຮຽນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົວອັກສອນ ແລະ ສຽງຕ່າງໆແລ້ວ, ພວກເຂົາ ຈະສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ນີ້ ເພື່ອປະສົມສຽງ ແລະ ອ່ານເປັນຄຳສັບທີ່ພວກເຂົາຄຸ້ນເຄີຍ ແລະ ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ. ນັກຮຽນສາມາດປະສົມສຽງເປັນຄຳສັບໂດຍການອ່ານອອກສຽງ ຫຼື ເວົ້າສຽງແຕ່ລະໂຕໃນຄຳສັບນັ້ນ ແລະ ເອົາສຽງຕ່າງໆນັ້ນມາລວມເຂົ້າກັນ ແລະ ອ່ານເປັນຄຳສັບ. ໃນຂັ້ນຕອນການຮຽນການອ່ານຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນນີ້ ການສອນສຽງ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ມີການພັດທະນາໄວຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ວິທີການສອນສຽງ ຍັງໄດ້ແນະນຳການສອນສຽງວິຊາພາສາລາວ ໃນສື່ອຸປະກອນຂອງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ອີກດ້ວຍ.
ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າເຫັນວ່າ ການນຳໃຊ້ວິທີດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນເປັນຍຸດທະສາດໜຶ່ງຂອງການຮຽນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ການແນະນຳວິທີການສອນສຽງໃຫ້ເປັນລະບົບ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດຮຽນການອ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ການສອນສຽງ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ມີການພັດທະນາໄວຂຶ້ນ ແລະ ກ້າວໄປເປັນນັກອ່ານພາສາອັງກິດຢ່າງມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ເປັນເອກະລາດ.

ເຖິງຈະມີສິ່ງທ້າທາຍໃນໄລຍະການຮັກສາມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ແລະ ອີງໃສ່ແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງຊັບພະຍາກອນຂອງທີມງານຈາກສູນພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ສວສ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ສືບຕໍ່ການເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອຜະລິດວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູຊຸດໃໝ່ ຈົນສຳເລັດພາຍໃນອາທິດນີ້,
ວິດີໂອສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຄູຊຸດໃໝ່ນີ້ ໄດ້ສາທິດການສະແດງເຕັກນິກຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການສອນສຽງ ລວມທັງວິທີການສອນສຽງໃໝ່, ວິທີການສອນການສະກົດຄຳຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົວອັກສອນ ແລະ ສຽງຕ່າງໆແລ້ວ, ພວກເຂົາຈະສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະນີ້ ເພື່ອປະສົມສຽງ ແລະ ອ່ານເປັນຄຳສັບງ່າຍໆທີ່ເອີ້ນວ່າ ການປະສົມສຽງ.

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບີ່ງວິດີໂອຊຸດໃໝ່ນີ້ ແລະ ວິດີໂອອື່ນໆໂດຍຜ່ານຊ່ອງຍູທູບ: ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos. ວິດີໂອຊຸດໃໝ່ທຸກອັນ ແມ່ນໄດ້ມີພາສາມືເພີ້ມເຂົ້າໃນວິດີໂອ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງວິດີໂອເຫຼ່ົານີ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ທີມງານຈາກສູນພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສູນພັດທະນາຫຼັກສູດ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ຜະລິດວິດີໂອເຫຼົ່ານີ້ຂຶ້ນມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄູໄດ້ພັດທະນາທັກສະຂອງພວກເຂົາໃນການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ທີ່ເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ຂໍ້ຄວາມເພື່ອເຜີຍແຜ່ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ ວິດີໂອ 16 – ການແນະນຳການສອນສຽງ