Menu

ການຈັດຝຶກອົບຮົມທົ່ວປະເທດຄັ້ງຍິ່ງໃຫ່ຍນີ້ ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບປະກັນໄລຍະການຮັກສາມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19.

New Grade 3 materials (2)

Classroom

20210621 Mt Workshop Opening (7)

20210621 Mt Workshop Opening (3)

21 06 MT Opening by Jane Chandler

21 06 MT Opening by Dr Onekeo Nouannavong

ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມີການຮ່ວມມືກັນມາຍາວນານໃນວຽກງານການພັດທະນາການສຶກສາ, ການແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ ເພື່ອພັດທະນາຜົນການຮຽນຂອງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ.

ແຕ່ປີ 2015, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດ ລວມທັງສື່ອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ແຜນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ.
“ການປ່ຽນແປງຫຼັກໆໃນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແມ່ນວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ຊຶ່ງຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງການຮຽນ ເພື່ອພັດທະນາແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍການນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາແຕ່ລະວັນ.” ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.3, ວັນທີ 21 ເດືອນ ມີຖຸນາ ໂດຍທ່ານ ປອ. ອ່ອນແກ້ວ ນັນນະວົງ, ຜູ້ອຳນວຍການ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ), ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງກ່າວເພີ້ມເຕີມອີກວ່າ: “ການຈັດກຽມແຜນຝຶກອົບຮົມນີ້ໄດ້ດີຫຼາຍ, ການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມບຳລຸງຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນເພື່ອຂັບເຄື່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຖືເປັນກຽມໃນການເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງມື້ນີ້ຢ່າງເປັນທາງການ, ແລະ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ເປັນການເລີ່ມຕົ້ນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູສິດສອນຂັ້ນ ປ.3 ທຸກຄົນ ເພື່ອພັດທະນາທັກສະທີ່ຈຳເປັນ, ເຕັກນິກຕ່າງໆ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນສື່ອຸປະກອນການຮຽນການສອນສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃໝ່ນີ້ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ໃນຕອນທ້າຍນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້.”

ທ່ານນາງ ເຈນ ເຊນເຣີ, ຮອງຫົວໜ້າກົມການຕ່າງປະເທດ ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຈຳນວນວຽກງານທີ່ຫຼວງຫຼາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມບຳລຸງຄູ ໃນໄລຍະວິກິດການຂອງການຮັກສາມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19, ຂ້ອຍເອງ ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງພະນັກງານກະຊວງ ສສກ ທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການປັບປຸງຫຼັກສູດທີ່ສຳຄັນ ພ້ອມທັງເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມນີ້. ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ, ມີຄວາມຍິນດີຫຼາຍທີ່ໄດ້ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮ່ວມມືກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເດັກນ້ອຍໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮຽນ ແລະ ຮັບຜົນສຳເລັດຫຼາຍຂຶ້ນ.”

ໃນໄລຍະຫົກວັນຂອງການຝຶກອົບຮົມແບບໜ້າເຊີງໜ້າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຜ່ານທາງອອນລາຍຢູ່ໃນໄລຍະເວລາ 8 ວັນຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ຊຶ່ງທີມງານຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ຈໍານວນ 59 ຄົນ ຈະໄດ້ຮັບການແນະນໍາກ່ຽວກັບສື່ອຸປະກອນການຮຽນການສອນສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ພວກເຂົາຈະມີໂອກາດໄດ້ຮຽນ ແລະ ທົດລອງນຳໃຊ້ວິທີການຮຽນການສອນທີ່ແຕກຕ່າງເຂົ້າໃນກິດຈະກຳພາຍໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອສ້າງການຮຽນການສອນ ທີ່ເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງຜ່ານຂັ້ນຕອນການສິດສອນນ້ອຍໆ. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຮັບການແນະນຳກ່ຽວກັບຮູບແບບການຮຽນການສອນຫ້ອງຄວບໃໝ່ໆ ລວມທັງເຂົ້າຮ່ວມການສາທິດການສອນຫ້ອງຄວບອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຊຶ່ງແຕ່ລະໂມດູນ ຈະມີຍຸດທະສາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເພື່ອໃຫ້ຄູສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາ. ໃນເດືອນ ກໍລະກົດນີ້, ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ພາຍຫຼັງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາ ໂດຍພວກເຂົາຈະແບ່ງຈຳນວນຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ 600 ຄົນອອກເປັນ 18 ທີມ ແລະ ຝຶກໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ ຊຶ່ງຈະດຳເນີນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມແບບໜ້າເຊີງໜ້າ ເປັນເວລາ 4 ວັນໃຫ້ຄູສິດສອນ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດທົ່ວປະເທດ ຈຳນວນ 9.500 ຄົນ.

ເຊັ່ນດຽວກັບປີທີ່ຜ່ານມາ, ການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຮັບປະກັນ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຮັກສາມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19.
“ນີ້ແມ່ນປີທີສອງຂອງການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃນໄລຍະການຮັກສາມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຮູບແບບການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນກັບສະພາບ ໂດຍແຜນງານບີຄວາ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ສາມາດຮັບມືກັບສະພາບການປ່ຽນແປງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.” ກ່າວໂດຍທ່ານນາງ ເຈນ ເຊນເຣີ.

ທຸກກອງປະຊຸມ ຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮັກສາມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ເຊັ່ນ: ການໃສ່ໜ້າກາກ, ການລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ຫຼື ເຈ້ວລ້າງມືຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ການລະບາຍອາກາດພາຍໃນຫ້ອງ, ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ ແລະ ການສັກຢາປ້ອງກັນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈະໄດ້ຮັບການກວດວັດແທກອຸນນະພູມທຸກໆວັນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລວມທັງຈະມີການກະກຽມ ການໃສ່ໜ້າກາກອານະໄມ, ນໍ້າຢາລ້າງມື, ສະບູລ້າງມື, ແລະ ຜ້າເຊັດມື ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນ. ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເດີນທາງ, ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຜ່ານທາງອອນລາຍ ແລະ ສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມແບບໜ້າເຊີງໜ້າ. ມື້ປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນອາທິດນີ້ ແລະ ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປອີກສອງວັນ ເພື່ອຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພົບພໍ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດໃໝ່ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດພັດທະນາຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຂົາໃນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຜ່ານທາງອອນລາຍນີ້. ສຳລັບກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄູໃນຂັ້ນແຂວງ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນທ້ອງຖິນ ແລະ ຈຳນວນມື້ຂອງການຝຶກອົບຮົມຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຄົນທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມໃນຫ້ອງປະຊຸມວັນດຽວກັນ ແລະ ຮັບປະກັນການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມໂດຍບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄຸນນະພາບຂອງການຝຶກອົບຮົມ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ຜະລິດຊຸດວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ ຊຶ່ງວິດີໂອເຫຼົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄູຝຶກ ແລະ ຄູສິດສອນສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມເຂົ້າໃນການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ, ການກະກຽມບົດສອນ ແລະ ການທວນຄືນເຕັກນິກໃໝ່ໆຜ່ານທາງອອນລາຍ. ທຸກວິດີໂອ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເບີ່ງຜ່ານຊ່ອງຍູທູບ “ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos” ຊຶ່ງຍອດຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງວິດີໂອບັນລຸຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານວິວ. ວິດີໂອເຫຼົ່ານີ້ ສາທິດການສະແດງເຕັກນິກການສອນໃໝ່ໆທີ່ສຳຄັນ ລວມທັງສະແດງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນການສອນ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ທຸກວິດີໂອ ໄດ້ຖືກຖ່າຍທຳພາຍໃນຫ້ອງຮຽນຂອງໂຮງຮຽນລາວ ແລະ ການສະແດງຈິງໃນການຮຽນການສອນຂອງຄູໃນການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່