Menu

ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.3 ຈຳນວນ 9.645 ຄົນ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ ຈຳນວນ 366 ຄົນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອອກແບບເພື່ອຮັບປະກັນມາດຕະການການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

Handover of grammar book

HOM talking to G3 teachers

Huge media coverage of the event

Min and Amb with G3 teachers and their trainers

Minister observing training of G3 teachers on new curriculum

ນັບແຕ່ປີ 2015, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ສຳລັບນັກຮຽນ ແລະ ຄູ ລວມທັງຈັດຕັ້ງແຜນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນການສອນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2019 ແລະ ດຳເນີນໄປແຕ່ລະຂັ້ນຮຽນໃນທຸກໆປີ. ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທ່າມກາງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ປິດລ້ອມເມືອງເພື່ອການຮັກສາມາດຕະການການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2020 ຈົນມາເຖິງປີ 2021.

ການພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແມ່ນບາດກ້າວທຳອິດທີ່ສຳຄັນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສຳລັບເດັກນ້ອຍລາວ. ບາດກ້າວທີສອງ ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄູສອນທຸກຄົນຮູ້ວິທີການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນ ສະບັບປັບປຸງ ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາ.

ການຝຶກອົບຮົມແບບໜ້າເຊິ່ງໜ້າ ສຳລັບຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.3 ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ ຢູ່ໃນ 148 ເມືອງ ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 26 ເດືອນ ກໍລະກົດ 2021 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ມື້ນີ້, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ໂພລ ແຄລີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນດອນນົກຂຸ້ມ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ທັງສອງທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດການຝຶກອົບຮົມວິຊາພາສາລາວໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບຄູຝຶກ ແລະ ຄູທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກັບການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ທັງສອງທ່ານກໍໄດ້ມອບປຶ້ມໄວຍາກອນລາວປັດຈຸບັນ ໃຫ້ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.3 ຢ່າງເປັນທາງການ.

ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ. ປັດຈຸບັນນັກຮຽນ ໄດ້ຮຽນຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ຈາກການຮຽນເຂົ້າໃນການໃຊ້ຊີວິດຈິງ. ຫຼັກສູດໃໝ່ນີ້ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍໃນວິທີການຮຽນການສອນ; ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄູ ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືຫຼັກໃນການສະໜັບສະໜູນການປ່ຽນແປງນີ້. ໃນລະຫວ່າງການລົງຢ້ຽມຢາມການຝຶກອົບຮົມ ຄູຝຶກທັງສອງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການຝຶກອົບຮົມປີນີ້ມີປະສິດທິຜົນດີ ເນື່ອງຈາກວ່າຄູສອນຂັ້ນ ປ.3 ໄດ້ມີໂອກາດເຫັນວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຄູສອນຊັ້ນປະຖົມຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ຂັ້ນ ປ.2 ໃນໂຮງຮຽນດຽວກັບເຂົາເຈົ້າມາກ່ອນແລ້ວ. ນອກນີ້ ເປັນປີທີສາມທີ່ພວກເຂົາດຳເນີນການເປັນຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຈາກປະສົບການໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ.

ໃນໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ 4 ວັນນີ້, ຄູຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ພາບລວມກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ສື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ທີ່ເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ສຳລັບ 4 ວິຊາຄື: ວິຊາພາສາລາວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ພະລະສຶກສາ. ພວກເຂົາ ຈະໄດ້ຮຽນທົດລອງ ແລະ ທົບທວນກ່ຽວກັບຫຼາຍກິດຈະກຳໃນຫ້ອງຮຽນ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນສຳລັບການຮຽນການສອນທີ່ເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບວິທີການສອນຫ້ອງຄວບ ພ້ອມທັງສາທິດວິທີການສອນຫ້ອງຄວບ. ນອກຈາກນີ້ ການຝຶກອົບຮົມຍັງໄດ້ເພີ່ມການເນັ້ນໜັກໃສ່ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ແລະ ໃນທຸກໆໂມດູນຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນໄດ້ລວມມີຍຸດທະສາດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ທີ່ຄູສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາໄດ້.

ປີນີ້ແມ່ນປີທີສອງທີ່ການຝຶກອົບຮົມຄູ ໃນການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງການປິດລ້ອມເມືອງຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃນການຝຶກອົບຮົມ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພະນັກງານຂອງແຜນງານບີຄວາ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມ ພ້ອມທັງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍສະເພາະຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ. ໃນມື້ທໍາອິດຂອງກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບວິທີການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ: ການໃສ່ຜ້າອັດປາກ, ການລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ຫຼື ເຈວລ້າງມື, ການລະບາຍອາກາດໃນຫ້ອງຝຶກອົບຮົມ, ການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນຄົບແລ້ວ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານ ຮສ. ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ແລະ ທ່ານ ໂພລ ແຄລີ ໄດ້ມອບປຶ້ມໄວຍາກອນລາວປັດຈຸບັດ ໃຫ້ແກ່ຄູໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານໃນການມອບຮັບຄັ້ງນີ້ ລວມມີທ່ານ ປອ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖານບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ), ຄະນະວິຊາການຈາກມະຫາວິຊາຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ຊ່ຽວຊານພາສາລາວຈາກສະຖານບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ. ຄະນະກວດແກ້ປຶ້ມໄວຍາກອນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມີທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ປຶ້ມໄວຍາກອນລາວປັດຈຸບັດນີ້ ແມ່ນລວມມີມາດຕະຖານການນໍາໃຊ້ພາສາລາວໃນປັດຈຸບັນ ເຊັ່ນ: ໄວຍາກອນ, ການໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຕ່າງໆ, ການສະກົດຄຳ, ສະຫຼະ, ພະຍັນຊະນະ, ວັນນະຍຸດ, ຕົວເລກ ແລະ ການນັບ, ການໃຊ້ອັກສອນຫຍໍ້, ວິທີການຂຽນຄຳໃນພາສາລາວ ແລະ ການຍະຫວ່າງ ຊຶ່ງເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທີ່ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳພາສາລາວ. ຄູ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການ ຈະນຳໃຊ້ປຶ້ມໄວຍາກອນລາວນີ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການສອນວິຊາພາສາລາວ. ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການຈັດພິມປຶ້ມໄວຍາກອນລາວປັດຈຸບັນ ຈໍານວນ 13.100 ຫົວ.

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ມີການຮ່ວມມືກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍາວນານໃນວຽກງານພັດທະນາການສຶກສາ, ແລະ ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງຮ່ວມກັນໃນການປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຍິງ ແລະ ນັກຮຽນຊາຍທຸກຄົນໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ. ການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມບຳລຸງຄູ ທີ່ມີການວາງແຜນທີ່ດີ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ແລະ ສູງສຸດກໍແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນເອງ.