Menu

ພະນັກງານວິຊາການຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ຢູ່ໃນ 21 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ເປັນເວລາ 8 ອາທິດ.

Classroom Observation, Kuan District HPN Province

Interview student's parentsl, Kuan District, HPN Province

Classroom Observation, Houameuang District, HPN Province (1)

2021 02 Joint Monitoring Team, Longcheng district, Xaisomboun province (2)

2021 02 Joint Monitoring Interview G1 teacher - Longcheng district, Xaisomboun province (5)

2021 02 Joint Monitoring Interview G1 teacher - Longcheng district, Xaisomboun province (4)

2021 02 Joint Monitoring Classroom Observation Longcheng district, Xaisomboun province (3)

ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (BEQUAL), ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2019 ແລະ ຈະດຳເນີນໄປເທື່ອລະຂັ້ນຮຽນຂອງທຸກໆປີ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ກຳລັງດຳເນີນການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ຂັ້ນ ປ.2 ລວມມີການນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນ, ການຝຶກອົບຮົມບຳລຸງຄູທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແລະ ການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມຂອງຄູສຶກສານິເທດ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການກັບຄູ ຢູ່ໃນ 9 ແຂວງ. ໃນປະຈຸບັນ ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ໄດ້ຮຽນໂດຍການນໍາໃຊ້ ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ວິທີການຮຽນແບບໃໝ່ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງເປັນເວລາໜຶ່ງປີເຄີ່ງແລ້ວ, ສ່ວນນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.2 ໄດນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດໃໝ່ແລ້ວ ໜຶ່ງສົກຮຽນ. ສຳລັບການດຳເນີນຊຸກຍູ້ຕິດຕາມນີ້ ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (BEQUAL), ຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນ, ການຝຶກອົບຮົມ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການເດີນທາງ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການຂອງການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ.

ທີມງານຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍນັກວິຊາການເກັບຂໍ້ມູນ ຈາກກົມສ້າງຄູ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ), ກົມສາມັນ ແລະ ກົມນິຕິກໍາ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ. ໃນແຕ່ລະແຂວງ, ໄດ້ມີພະນັກງານຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຂັ້ນແຂວງ (PESS) ຈຳນວນ 01 ຫຼື 02 ທ່ານ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມຮ່ວມກັບທີມງານລົງຕິດຕາມ; ເຊິ່ງເປັນໂອກາດສໍາລັບຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ ລົງຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ ແລະໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູນແກ່ໂຮງຮຽນຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການກ່ຽວກັບຫຼັກສູດໃໝ່ທີ່ໄດ້ ຈາກ ການຝຶກອົບຮົມບຳລຸງຄູຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ຂັ້ນ ປ.2 ຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບມາມີຄວາມຄຸນນະພາບຕື່ມອີກ.

ໃນໄລຍະ 8 ອາທິດ ແຕ່ກາງເດືອນ ກຸມພາ ຈົນເຖິງຕົ້ນເດືອນ ເມສາ 2021 ຂອງການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ, ທີມງານລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ຈະໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ທັງໝົດ 21 ເມືອງທີ່ຄັດເລືອກຈາກ 40 ເມືອງດ້ອຍໂອກາດ, ຊຶ່ງເປັນບັນດາເມືອງເມືອງບູລິມະສິດການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາຂອງກະຊວງ ສສກ. ຊຶ່ງໃນບັນດາເມືອງທີ່ຖືກຄັດເລືອກນັ້ນ ມີ 10 ເມືອງເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານບີຄວາ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມພິເສດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ.

ທີມງານຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ໄດ້ສຳພາດບັນດາຜູ້ຮ່ວມງານຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂອງກັບການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມເຊັ່ນ: ຄູສຶກສານິເທດ, ຜູ້ອຳນວຍ ການ, ແລະ ຄູຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ຂັ້ນ ປ.2 ເພື່ອປະເມີນຄວາມຮັບຮູ້, ແຮງຈູງໃຈ, ຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ ແລະ ວິທີການສອນແບບໃໝ່ຂອງຄູຸ. ທີມງານໄດ້ເຂົ້າ ສັງເກດການຮຽນການສອນຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ຂັ້ນ ປ.2 ແລະ ບັນທຶກຄວາມປະທັບໃຈໃນການປະຕິບັດຫຼັກສູດໃນຫ້ອງຮຽນ.ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນທີມງານຍັງໄດ້ເຂົ້າສໍາພາດຕາງໜ້າຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຂັ້ນແຂວງ (PESS) ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຂັ້ນເມືອງ (DESB) ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ້າຍທາຍທີ່ພວກເຂົາພົບພໍ້ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດໃໝ່ນີ້ ຢູ່ໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ແຂວງ. ທີມງານຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ຍັງໄດ້ພົບກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ (VEDC), ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ຂັ້ນ ປ.2 ເພື່ອແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

ການລົງເຮັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ແທັບເລັດ ແລະ ລະບົບໂກໂບທູນບອກສ (Kobotoolbox) ຊຶ່ງເປັນນະວະຕະກໍາທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊ່ວຍໃຫ້ການເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ທັນເວລາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ເອກະສານ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທີ່ທີມງານຕ້ອງຖືໄປໃນການເດີນທາງ.

ຫຼັງຈາກຈາກການລົງຕິດຕາມປະເມີນ, ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບມາຈະໄດ້ຮັບການສັງລວມ ແລະ ວິໄຈ ແລະ ແລະ ນຳສະເໜີຜົນຂອງການລົງຕິດຕາມຢູ່ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2021. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ທີມງານທີລົງຕິດຕາມປະເມີນຈະໄດ້ແລກປ່ຽນສິ່ງທີ່ປະທັບໃຈ ແລະ ຜົນຈາກການລົງຕິດຕາມ ກັບກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ກະຊວງ ສສກ ເພື່ອປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.3 ໃນໄວໆນີ້.