Menu

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ກັບສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ແຕ່ກໍ່ໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມຄູສອນຂັ້ນ ປ.3 ແລະ ແຈກຢາຍສື່ການຮຽນການສອນສຳລັບປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ຂອງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ປີທີ 3 ໃນທົ່ວປະເທດ.

Min and Amb with G3 teachers and their trainers

Min and Amb with G3 teachers and their trainers

Huge media coverage of the event

Huge media coverage of the event

HOM talking to G3 teachers

HOM talking to G3 teachers

Handover of grammar book

Handover of grammar book

Minister observing training of G3 teachers on new curriculum

Minister observing training of G3 teachers on new curriculum

ບົດສຳພາດ ທ່ານ ໂພລ ແຄລີ, ເອກອັກຄະລາສະທູດ ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ຮສ. ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເປົ້າໝາຍລວມຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດໄດ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ດີ.

ທ່ານເອກອັກຄະລາສະທູດ ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບບັນດາພະນັກງານສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນຂັ້ນສູນກາງຈົນເຖິງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໄດ້ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມຄູສອນຂັ້ນ ປ.3 ໃນທົ່ວປະເທດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19.

ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍສື່ການຮຽນການສອນສຳລັບປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ຂອງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ປີທີ 3 ຈຳນວນ 612,600 ຫົວ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ທຸກເມືອງທົ່ວປະເທດກ່ອນເປີດສົກຮຽນ. ຈັດຝຶກອົບຮົມຄູໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກ ຈຳນວນ 663 ທ່ານ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມຄູສອນຂັ້ນ ປ.3 ແບບໜ້າເຊີ່ງໜ້າ. ແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີນີ້ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຄູສອນຂັ້ນ ປ.3 ຈໍານວນ 9,645 ທ່ານ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມຄູສຶກສານິເທດຈຳນວນ 366 ທ່ານ ໃນ 148 ເມືອງທົ່ວປະເທດ. ການຝຶກອົບຮົມແບບໜ້າເຊີ່ງໜ້າ ໄດ້ດໍາເນີນໃນຮູບແບບການຮັກສາໄລຍະຫ່າງພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃນການຈັດຕັ້ງເພື່ອປະຕິບັດຕາມມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ກິລາ ແລະ ທ່ານເອກອັກຄະລາສະທູດ ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.3 ໜຶ່ງຄັ້ງ, ນອກຈາກນີ້ ທ່ານທັງສອງຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມປະທັບໃຈໂດຍຜ່ານບົດສຳພາດໃນວິດີໂອດັ່ງກ່າວ.

Click here for video.