Menu

ກອງປະຊຸມເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດກັບຄູ່ຮ່ວມງານຜະລິດປຶ້ມສຳລັບເດັກນ້ອຍລາວ: “ການຈັດລະດັບປຶ້ມນິທານສຳລັບເດັກນ້ອຍ”

Image 001

Image 002

Image 003

ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນ ສປປ ລາວ (ບີຄວາ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປັນເວລາ 4 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 18 – 21 ມິຖຸນາ ກ່ຽວກັບການຈັດລະດັບປຶ້ມນິທານສຳລັບເດັກນ້ອຍ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການພັດທະນາສາກົນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ຜູ້ຂຽນ ແລະ ຜູ້ກວດແກ້ ຂອງຜູ້ຈັດພິມປຶ້ມນິທານສຳລັບເດັກຫຼັກໆ ພ້ອມກັນກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມາຈາກບັນດາກົມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
ການຈັດລະດັບສື່ການອ່ານສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແມ່ນສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃນການອ່ານ ໂດຍອີງໃສ່ອາຍຸຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ

ຄວາມສາມາດໃນການອ່ານ. ການຈັດລະດັບປຶ້ມແມ່ນນຳໃຊ້ໂດຍ ຜູ້ຈັດພິມປຶ້ມສຳລັບເດັກໃນທົ່ວໂລກ ເພາະວ່າມັນຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ຄູ ສາມາດເລືອກສື່ການອ່ານທີ່ເໝາະສົມເພື່ອສົ່ງເສີມທັກສະການຮູ້ໜັງສື່ຂອງເດັກ. ການຈັດລະດັບສື່ການອ່ານສຳລັບເດັກ ເຮັດໃຫ້ສື່ການອ່ານມີຄວາມໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ, ເຊິ່ງນີ້ເປັນອີກເຫດຜົນໜຶ່າງໃນການເພີ້ມຍອດຂາຍເຊັ່ນກັນ.
ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງກອງປະຊຸມນີ້ແມ່ນເພື່ອແນະນຳບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດລະດັບປຶ້ມ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອປະເມີນສື່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊາບໃນການສ້າງ/ພັດທະນາສື່ການອ່ານຂອງເດັກໃນອະນາຄົດ

ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງທີ່ສອງແມ່ນເພື່ອເປີດເວທີສົນທະນາລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການສ້າງລະບົບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ໃນການຈັດລະດັບປຶ້ມ ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງໃນການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງເລືອກ ແລະ ຊື່ສື່ການອ່ານສຳລັບເດັກນ້ອຍ.
ກອງປະຊຸມດຳເນີນໂດຍ ທ່ານ ອໍເຟໂດ ຊານໂຕ, ຊ່ຽວຊານວິຊາການສາກົນຂອງອົງການຣູມທູຣີດ, ນັກຂຽນຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນ, ນັກສຶກສາສາດ ແລະ ຊ່ຽວຊານສ້າງປຶ້ມນິທານສຳລັບເດັກນ້ອຍ ທີ່ມາຈາກ ປະເທດຟີລິບປິນ.