Menu
National Primary Curriculum
ເດືອນຕຸລາ 2019

ໃບສະເໜີເປີດປະມູນ ການພິມປື້ມຄູ່ມືຄູຊັ້ນປໍ2

ກອງປະຊຸມແນະນຳກ່ອນການປະມູນຈະໄດ້ຈັດຂື້ນໃນ ວັນອັງຄານ 29 ຕຸລາ 2019

ວັນທີ່ປິດຮັບເອກະສານປະມູນ: ວັນພະຫັດ 21 ພະຈິກ ເວລາ 4:00 ໂມງແລງ, ເວລາທີ່ ສປປ ລາວ
ຄັອບຟີ ສາ​ກົນ​ເພືື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນ ສປປ ລາວ (ແຜນງານ ບີຄວາ), ພາຍໃຕ້ສັນຍາຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າຂອງອົດສະຕຣາລີ (DFAT).

National Primary Curriculum
ເດືອນຕຸລາ 2019

ປື້ມອ່ານເສີມສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ່ 2

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ແນະ​ນຳ​ກ່ອນ​ການ​ປະ​ມູນ​ຈະ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ ວັນຈັນ 21 ຕຸລາ 2019

ວັນທີປິດ​ຮັບ​ເອ​ກະ​ສານ​ປະ​ມູນ : ວັນສຸກ 15 ພະຈິກເວລາ 4:00 ໂມງແລງ, ເວ​ລາ​ທີ່ ສ​ປ​ປ ລາວ
ຄັອບຟີ ສາ​ກົນ​ເພືື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (ແຜນງານ ບີຄວາ), ພາຍໄຕ້ສັນຍາຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າຂອງອົດສະຕຣາລີ (DFAT).