Menu
ເດືອນສິງຫາ 2017

ປະກາດຮັບສະໜັກ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບ: ການອອກແບບກຣາຟຟິກ, ການແຕ້ມຮູບ, ຖ່າຍຮູບ ແລະ/ຫຼື ເຂົ້າໜ້າສິ່ງພິມ ສຳລັບເປັນສື່ການຮຽນ-ການສອນ

ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດ ການເຂົ້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ ສປປ ລາວ (ແຜນງານບີຄວາ) ກຳລັງຊອກຫາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຈາກ ບຸກຄົນ ແລະ ບໍລິສັດ ທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມລົງທະບຽນ ສະໝັກເຮັດວຽກດັ່ງລຸ່ມນີ້.