Menu

ບັນດາເມືອງຕ່າງໆກຳລັງປະສານງານເຖິງໂຮງຮຽນປະຖົມ ເພື່ອມອບປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ແກັດສື່ການ ຮຽນການສອນ ຂອງຄູ ຂັ້ນ ປ. 2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ທຸກໂຮງຮຽນກ່ອນການເປີດສົກຮຽນໃໝ່.

2020 05Delivery of G2 materials for schools (1)1

2020 05Delivery of G2 materials for schools (2)2

2020 05Delivery of G2 materials for schools (4)2

ທັນທີທີ່ມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ 19 ໄດ້ຖືກຍົກລະດັບ, ລົດຂົນສົ່ງໄດ້ບັນທຸກເອົາແກັດປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ສື່ການສອນຂອງຄູ ຂັ້ນ ປ. 2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ສຳລັບທຸກໂຮງຮຽນ ອອກຈາກສາງໃຫຍ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ບຸລິມະສິດແມ່ນ ລົດທີ່ຈະສົ່ງໄປເຂດທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ສຸດ ແລະ ພູຜາຂອງປະເທດ. ການຂົນສົ່ງໄປ 148 ເມືອງແມ່ນໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 12 ວັນ ກ່ອນທີ່ຈະເລິ່ມລະດູຝົນ. ໂລຈິສຕິກດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ ສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການປັບປຸງຫຼັກສຸດຊັ້ນປະຖົມຄືນໃໝ່ ລວມທັງການຂົນສົ່ງ ຄັ້ງນີ້ນຳ. ລົດຂົນສົ່ງບັນທຸກປຶ້ມແບບຮຽນ ຂັ້ນ ປ. 2 ຈຳນວນທັງໝົດ 756,000 ຫົວ ຊຶ່ງມີວິຊາພາສາລາວ, ວິຊາຄຸນສົມບັດ, ວິຊາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ວິຊາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກໍມີ ແກັດສື່ການຮຽນການສອນຂອງຄູ 9,365 ແກັດ ຊຶ່ງປະກອບມີອຸປະກອນເສີມເຊັ່ນ ປຶ້ມເລື່ອງ, ປຶ້ມອ່ານເສີມ ແລະ ຮູບພາບຕ່າງໆ.

ໂປດສະເຕີ້ຂອງອົງການອຸຍນິເຊັບ ທີ່ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ 19 ຢູ່ ໂຮງຮຽນ 3 ຢ່າງຄື: “ປ້ອງກັນໂຕເອງຈາກພະຍາດໂຄວິດ 19”,“ປ້ອງກັນຄອບຄົວຈາກໂຄວິດ-19” ແລະ “ ການລ້າງມື 7 ຂັ້ນຕອນ” ແມ່ນໄດ້ຖືກບັນຈຸຢູ່ໃນແກັດທີ່ຈະມອບ. ສື່ການຮຽນການສອນຂັ້ນ ປ. 2 ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ງົບປະມານບາງສ່ວນຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປັບປຸງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ເລິ່ມຈາກ ຂັ້ນ ປ. 1 ຊຶ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາປີ 2019 ທີ່ຜ່ານ ມາຕາມລຳດັບ . ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ຈະສົ່ງເສີມວິທີການສອນແບບໃໝ່ ໂດຍສຸມໃສ່ການຮຽນທີ່ເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ນັກຮຽນ ຈະໄດ້ຮຽນ ໂດຍຜ່ານການສຳພັດຕົວຈິງກັບສື່ຕ່າງໆ ແລະ ນຳຄວາມຮູ້ໃໝ່ມາໃຊ້. ສິ່ງນີ້ເປັນການປ່ຽນແປງໃຫຍ່ໃນວິທີການຮຽນ ການສອນ ແລະ ຄູຂັ້ນ ປ. 2 ທົ່ວປະເທດຈະໄດ້ຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມວິທີການສອນແບບໃໝ່. ລົດຂົນສົ່ງຊຸດທີ 2 ໄດ້ເລີ່ມການຂົນສົ່ງສື່ ແລະ ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມຄູຂັ້ນ ປ. 2 ອາທິດນີ້ ແລະ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2020. ການຂົນສົ່ງຄັ້ງທີ 2 ນີ້ຍັງປະກອບມີໂປດສະເຕີ້ການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ ແລະ ວິທີການລ້າງມື ເພື່ອນຳໃຊ້ຢູ່ບ່ອນ ຝຶກອົບຮົມ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກຳລັງເຮັດວຽກກັບພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ກະກຽມ ໂລຈິສຕິກ ໃນການຝຶກອົບຮົມຄູຂັ້ນ ປ. 2 ແລະ ຄູນິເທດ 9,843 ທ່ານ ພ້ອມທັງຮັກສາມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ 19 ເຊັ່ນ ການ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ ແລະ ຈຳກັດຈຳນວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຫ້ອງປະຊຸມ. ເຖິງວ່າຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃຫ້ແກ່ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ແຕ່ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຂັ້ນ ປ. 2 ໄດ້ນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນ ການສອນ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃນສົກຮຽນໜ້າ, ຄູໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິທີການສອນແບບໃໝ່ ດ້ວຍສື່ການຮຽນການສອນແບບໃໝ່.