Menu

ປະຈຸບັນ ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.2 ທົ່ວປະເທດກຳລັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

20 08 COVID practice during teacher training (3) light

20 08 COVID practice during teacher training (2)

20 08 COVID practice during teacher training (4)

20 08 COVID practice during teacher training (1)

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາທັງ 10 ແຫ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄູຂຶ້ນໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 833 ທ່ານ ໂດຍໄດ້ລວມເອົາຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.2 ແລະ ຄູສຶກສານິເທດພາຍໃນແຂວງພ້ອມທັງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19. ລັດຖະບານອົສຕຣາລີ ຮ່ວມກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນທົ່ວປະເທດຄັ້ງນີ້ ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ແນວທາງແກ່ຄູຝຶກ ພ້ອມກັບຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີການຈັດຝຶກອົບຮົມໂດຍໃຫ້ສອງຄ່ອງກັບມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19.

ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຈຳປາສັກ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາທັງ 10 ເມືອງ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມແນວທາງຢ່າງເຄັ່ງຄັດໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດທີ່ທາງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວປະກາດອອກ, ໄດ້ກະກຽມອຸປະກອນຕ່າງໆສຳລັບການວັດແທກອຸນຫະພູມ, ໄດ້ຢືມເຄື່ອງກວດແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍລະບົບອິນຟາເລດຈາກໂຮງໝໍເຂດ, ພວກເຂົາໄດ້ນຳໃຊ້ເງິນຮ່ວງບໍລິຫານຊື້ຜ້າອັດປາກເພື່ອແຈກຢາຍແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ມີເຈວລ້າງມື້ ແລະ ສະບູສຳລັບລ້າງມື. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ມີການຕິດໂພສເຕີ້ກ່ຽວກັບການຫຼີກລ່ຽງ ແລະ ວິທີການລ້າງມືທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ທາງແຜນງານບີຄວາຈັດກຽມໄວ້ໃຫ້ ຕິດໄວ້ທາງເຂົ້າຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ໃກ້ກັບຫ້ອງນ້ຳ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ, ຄູສອນຂັ້ນ ປ.2, ຄູສຶກສານິເທດ, ພະນັກງານສຶກສາເມືອງ, ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ຮັບການວັດແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງຝຶກອົບຮົມທຸກໆເຊົ້າ ແລະ ມີການຈົດບັນທຶກຄັກແນ່.

ສຳລັບເມືອງສຸຂຸມາ, ບ່ອນຈັດຝຶກອົບຮົມແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງໝໍ, ມີທ່ານໝໍມາກວດສຸຂະພາບ ແລະ ວັດແທກອຸນຫະພູມທຸກໆເຊົ້າ ແຕ່ລະມື້ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງໃນການກວດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນໃສ່ຜ້າອັດປາກທຸກໆມື້ຕະຫຼອດທັງ 5ມື້ຂອງການຝຶກ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສະດວກສະບາຍເລີຍໂດຍສະເພາະກັບອາກາດທີ່ຮ້ອນ ແລະ ອົບເອົ້າ. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມໃນຂະນະເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ. ການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນແມ່ນຖືໄດ້ວ່າເປັນໜ້າທີ່ຂອງໝົດທຸກໆຄົນໃນສັງຄົມ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກແມ່ນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິໄດ້ຢ່າງເປັນລະບຽບ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.