Menu

ທີມງານນັກຂຽນຫຼັກສູດບຳລຸງຄູປະຈຳການທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂຽນຫຼັກສູດຄັ້ງທຳອິດ ເພື່ອຜະລິດສື່ການຮຽນການສອນສຳລັບຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ.

Managing a multigrade class

Provincial Trainers supporting teachers

Creation of learning with flashcards during TSP workshop (2)

Creation of learning with flashcards during TSP workshop (1)

ໃນຂະນະທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກຳລັງພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ຄູຈຶ່ງຕ້ອງການການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຮຽນວິທີການນຳໃຊ້ສື່ດັ່ງກ່າວ. ແທ້ຈິງແລ້ວ ຄູມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ ແລະ ການປະສົບຜົນສຳເລັດທາງດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານການສຶກສາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງການສິດສອນ ແລະ ການເປັນຜູ້ນຳຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການປັບປຸງຜົນສຳເລັດທາງດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ສຳລັບຄູສອນ ແລະ ຜູ້ນຳດ້ານການສຶກສາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ, ພວກເຂົາຈິງຕ້ອງໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຂອງພວກເຂົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລວມທັງການນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ.

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (BEQUAL), ກໍາລັງສະໜັບສະໜູນກົມສ້າງຄູໃນການພັດທະນາຊຸດອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອຄູ (TSP) ເພື່ອສ້າງເປັນໂມດູນ (Module). ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ຊຸດອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອຄູ (TSP) ເພື່ອສ້າງທັກສະໃຫ້ຄູສອນ ໃນຄະນະດຳເນີນໂຮງຮຽນ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນໃນລະຫວ່າງສົກຮຽນ. ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ຈະໃຊ້ຮູບແບບໃນການດຳເນີນກອງປະຊຸມທີ່ຢືດຢຸນ ເຊັ່ນ: ການສັງເກດການສອນໃນຫ້ອງຮຽນ, ຮອບວຽນຂອງການຮຽນ, ການສອນເປັນທີມ, ລະບົບຈັບຄູ່/ແບບຜູກສ່ຽວ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຄູຜ່ານທາງກຸ່ມວ໋ອດແອັບ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ທັນວາ 2020 ໂດຍໄດ້ສ້າງທີມງານນັກຂຽນຫຼັກສູດບຳລຸງຄູປະຈຳການ ເພື່ອພັດທະນາອຸປະກອນ ສຳລັບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນຜູ້ພັດທະນາຊຸດອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອຄູ (TSP) ເປັນໂມດູນ ແລະ ອຸປະກອນສື່ການຮຽນການສອນອື່ນໆອີກ. ທີມງານນັກຂຽນປະກອບດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຊັ່ນ: ກົມສ້າງຄູ, ສູນພັດທະນາຄູ, ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ; ທີມງານນີ້ແມ່ນມີຄວາມດຸນດ່ຽງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຊຶ່ງເປັນຕົວແທນໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ທີມງານນັກຂຽນທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກລ້ວນແຕ່ເປັນຜູ້ມີປະສົບສົບການໃນການສິດສອນ, ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຄູ ແລະ ການອອກແບບຊຸດອຸປະກອນສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຄູ.

ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ, ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຊຸດອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອຄູ (TSP) ໂມດູນນີ້ ໄດ້ຖືກພັດທະນາມາເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຄູ ເພາະພວກເຂົາເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາ ລວມທັງການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ພົບພໍ້ໃນລະຫວ່າງການສິດສອນ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄຳຄິດເຫັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄູສອນຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ຂັ້ນ ປ.2 ຜູ້ທີ່ກໍາລັງສິດສອນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ຊຶ່ງຫົວຂໍ້ທໍາອິດຂອງຊຸດອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອຄູ (TSP) ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນ, ການສອນວິຊາພາສາລາວໃຫ້ກັບເດັກຜູ້ທີ່ເວົ້າພາສາລາວບໍ່ໄດ້ ແລະ ການສອນຫ້ອງຄວບ.”

ໃນປີນີ້, ແຜນງານບີຄວາ ແລະ ກົມສ້າງຄູ ຈະໄດ້ອອກແບບ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມພັດທະນາສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານຄວາມຮູ້ລາຍວິຊາ ແລະ ທັກສະການສອນໃຫ້ທີມງານ. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ພັດທະນາດ້ານ ICT ແລະ ທັກສະການຂຽນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຜະລິດສື່ການຮຽນ ແລະ ພັດທະນາເຄື່ອງມືອື່ນໆໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການຮຽນຂອງຄູ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕົ້ນເດືອນ ມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ, ທີມງານນັກຂຽນ ໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບວິທີການຜະລິດຊຸດອຸປະກອນການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄູໃຫ້ຮຽນວິທີການສ້າງສື່ການຮຽນການສອນ ພ້ອມທັງເສີມສ້າງການຮຽນດ້ວຍບັດຄຳສັບ.

ທ່ານ ນາງ ດວງສະໝອມ ສິດທິຈັກ ແມ່ນອາຈານສອນທີ່ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນຂະເຂດ, ຊຶ່ງລາວໄດ້ເປັນໜຶ່ງທີ່ຂອງທີມຂຽນຊຸດອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອຄູ (TSP), ເພີ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ສຶກດີໃຈ ແລະ ພູມໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮ່ວມໃນທີມງານພັດທະນາຊຸດອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອຄູ (TSP) ນີິ້, ຊຶ່ງທີມງານແມ່ນມີປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ພວກເຮົາໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນດ້ານທັກສະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້ ເພື່ອອອກແບບກິດຈະກຳແຕ່ລະອັນ ແລະ ພັດທະນາຊຸດອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຄູ.”

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການນໍາໃຊ້ຊຸດອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອຄູ (TSP) ນີ້ ຈະເລີ່ມໃນເດືອນ ກັນຍາ 2021 ສໍາລັບຂັ້ນ ປ.3 ໃນ 6 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານບີຄວາເຊັ່ນ: ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຫຼວງນຳ້ທາ, ຜົ້ງສາລີ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເຊກອງ.