Menu

ເພື່ອຕອບໂຕ້ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19), ລັດຖະບານອົດສະ ຕຣາລີ ໄດ້ມອບອຸປະກອນຊຸດເຄື່ອງສາຍວິດີໂອໃຫ້ແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຜ່ານທາງໄກອອນລາຍ

2020 11 Steering Committee - Achievements exhibition (website)

2020 11 Steering Committee - Amb ViceMin ViceGov (website)

2020 11 Steering Committee - handover videoconf eq (website)

ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍຜ່ານແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົ້າຮຽນສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນ ສປປ ລາວ, ບີຄວາ. (BEQUAL) ໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2020 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ ຂື້ນທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອທົບທວນຄືນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 5 ປີ ແລະ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ ໂດຍການສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນທຶນ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ເຖິງເດືອນ ມີຖຸນາ 2022. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ  ເປັນປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມໂດຍທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ສີຣິພົງພັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ  ທ່ານ ເຈນ ເບີນາດ ຄາຣາສໂຄ (H.E. Jean-Bernard Carrasco),​ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາແຂກຖືກເຊີນ ຈາກພາກສ່ວຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ, ທ່ານ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ,  ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 18 ແຂວງ, ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງທົ່ວປະເທດ, ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໝູນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານດັ່ງກ່າວແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນສຳເລັດຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ທີ່ແຜນງານສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນສະພາບລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19), ເຊີ່ງມີຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດດັ່ງນີ້: ສຳເລັດການພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດ ຂັ້ນປ.1 ແລະ ປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ການພັດທະນາ ແລະ ທົດລອງຫຼັກສູດສ້າງຄູ ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ລວມທັງຄູ່ມືການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າຈຳນວນ 359 ຄົນ ໄດ້ຈົບການສຶກສາ ແລະ ຈຳນວນນຶ່ງກໍ່ໄດ້ຮັບໂຄຕ້າເປັນລັດຖະກອນຄູສອນໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາເອງ, ໄດ້ສຳເລັດການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງໂຮງຮຽນຈຳນວນ 582 ແຫ່ງ, ປັບປຸງໂຮງຮຽນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ 45 ແຫ່ງ, ໃນ 9 ແຂວງ,  ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ໜັງສື, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນໍ້າສະອາດ ແລະ ຄວາມພິການຈຳນວນ 171 ບ້ານ, ໂດຍຜ່ານອົງການຄອນຊອກຊຽມ ແລະ ໂຄງການທົດລອງນຳໃຊ້ທຶນໜູນວຽນວຽກສຶກສາຈຳນວນ 15 ໂຄງການ. ງົບປະມານທັງໝົດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານບີຄວາໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາແມ່ນ 66.5 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຈຳນວນ 46.6 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ, 11.5 ລ້ານຍຸໂຣຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ 1.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາຈາກລັດຖະບານອາເມລິກາ. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 427,000 ຄົນ, ນັກຮຽນ 395,521 ຄົນ, ຄູຝຶກ 29,022 ຄົນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ 3,152 ຄົນ.

ນອກຈາກນີ້ ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ເພື່ອຈັດບູລິມະສິດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ, ການພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ (inclusive education principles and practices). ໂດຍອີງໃສ່ແຜນການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຄັ້ງທີ 9. ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອີກ 22 ເດືອນ,ເປັນຈໍານວນເງິນ 13,8 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ, ໂດຍການເພີ່ມທຶນທັງໝົດເຂົ້າໃນແຜນງົບປະມານການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດແຜນງານກວ່າ 80 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງອີກບັນຫາໜຶ່ງ ກໍຄືການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແລະ ເປັນຂໍ້ຈໍາກັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ເຊີ່ງເກີດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ມີກອງປະຊຸມສຳມະນາຜ່ານທາງໄກແບບອອນລາຍ, ຍ້ອນສະພາບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈິ່ງພົບກັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ເພາະຂາດອຸປະກອນໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາອອນລາຍ. ໄລຍະທີ່ພົບກັບສະພາບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະ ບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ຊຸດອຸປະກອນຄອມພິວເຕີຈຳນວນນຶ່ງ, ພ້ອມທັງຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການໃນການນຳໃຊ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວພ້ອມ ເພືື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາທາງອອນລາຍ.  ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການຊີ້ນຳແຜນງານບິຄວາ, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ມອບຊຸດອຸປະກອນ ວິດີໂອ ສຳລັບນຳໃຊ້ເຂົ້າກອງປະຊຸມສຳມະນາທາງອອນລາຍ ຈຳນວນ 10 ຊຸດ ໃຫ້ແກ່ວິທະຍາໄລສ້າງຄູ 8 ແຫ່ງ, ກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສູນພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ, ໃນການມອບອຸປະກອນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອປັບປຸງຂອດການປະສານງານໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ລະຫວ່າງ ກົມສ້າງຄູ ແລະ ວິທະຍາໄລສ້າງຄູ. ກົມສ້າງຄູໄດ້ມີຄວາມຂຸ້ນຂ້ຽວເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາແບບອອນລາຍ ເພື່ອເປັນການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມທັງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ວາງໄວ້ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ໃນລະຫວ່າງການປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.