Menu

ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກດ້ອຍໂອກາດດ້ານການສຶກສາ ໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ມີທັກສະການຄໍານວນຕົວເລກ ແລະ ມີທັກສະໃນການດໍາລົງຊີວິດ.

ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ຊັ້ນປະຖົມ ໃນໄລຍະ 10 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງມີອັດຕາການເຂົ້າຮຽນໃນລະດັບປະຖົມສຶກສາສູງເຖິງ

98.8 ເປີເຊັນ ໃນສົກປີ 2015-2016. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,  ອັດຕາປະລະການຮຽນ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນໂຮງຮຽນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ກໍ່ຍັງເປັນບັນຫາທ້າທາຍ  ຕໍ່ກັບໝາກຜົນຂອງວຽກງານການສຶກສາ.

ແຜນງານບີຄວາແມ່ນຫຍັງ ?

ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການສຶກສາ ຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼື (ແຜນງານ ບີຄວາ) ເປັນແຜນງານໄລຍະ 10 ປີ ພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງນຳພາຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ. ໄລຍະທີ 1 ຂອງແຜນງານແມ່ນ 2015-2019 ດ້ວຍງົບປະມານ 82 ລ້ານ ໂດລາອົດສະຕຣາລີ.  ແຜນງານບີຄວາຈະໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູນເດັກນ້ອຍ ຈຳນວນ 450,000 ຄົນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ ເຊັ່ນ: ເດັກຍິງ, ນັກຮຽນພິການ ແລະເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

ແຜນງານບີຄວາ ຈະສະໜັບສະໜູນຫຍັງແດ່ ?

ແຜນງານບີຄວາຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ 66 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ ທາງດ້ານການສຶກສາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນວຽກງານການສ້າງຄູ ທີ່ມາຈາກບ້ານທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ປັບປຸງວິທີການສິດສອນພາສາລາວ, ສ້າງຫ້ອງຮຽນໃໝ່ ແລະ ສະໜອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂາພິບານ. ນອກຈາກນີ້ ແຜນງານບີຄວາຍັງຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ແກ່ລະບົບການສຶກສາທົ່ວປະເທດ ໂດຍການປັບປຸງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມແຫ່ງຊາດ, ແຈກຢາຍປຶ້ມແບບຮຽນໃຫ້ແກ່ທຸກໂຮງຮຽນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ.

ພວກເຮົາເຮັດວຽກກັບພາກສ່ວນໃດແດ່ ?

ແຜນງານບີຄວາເປັນແຜນງານທີ່ຈັດຕັ້ງ ນໍາພາໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສະຖານທູດ ອົດສະຕຣາລີ ເຊີ່ງ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ພະນັກງານວິຊາການຂອງແຜນງານບີຄວາ ທີ່ປະຈໍາຢູ່ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ. ນອກຈາກນີ້ແຜນງານບີຄວາ ຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ອົງການ ສະ ຫະ ປະ ຊາ ຊາດ ສຳ ລັບ ເດັກ, ອົງການອາຫານໂລກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ.