Menu
kra-teaching

ຮັບປະກັນໃຫ້ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ.

Participants of the primary curriculum review workshop focusing on Lao Language literacy

ຮູບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທົບທວນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ພວມກໍາລັງຄົ້ນຄວ້າວິຊາພາສາລາວ

Lao Language Curriculum writing team working on Grade 1 textbooks and teacher guides for piloting

ຮູບທີມງານຂຽນຫຼັກສູດວິຊາພາສາລາວກໍາລັງຂຽນປື້ມແບບຮຽນ ປ.1 ແລະ ຄູ່ມືຄູ ເພື່ອທົດລອງນໍາໃຊ້

ແຜນງານບີຄວາໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໃນການປັບປຸງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນທີ່ເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ມີຄວາມເໝາະສົມກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນ ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ. ວິທີການນີ້ແມ່ນນັ້ນໜັກໃສ່ການສົ່ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ເດັກ ແລະ ຖືເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ. ການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ລວມທັງປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທິຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຈາກແຜນງານບີຄວາ.

ມີຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈາກ ຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກະຊວງ ສສກ ກ່ຽວກັບສື່ການຮຽນ-ການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ.  ສະນັ້ນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆຈະຕ້ອງ ໄດ້ມີການປະສານງານກັນ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ແຕ່ລະພາກສ່ວນປະກອບສ່ວນເຂົ້າເພື່ອ ບັນລຸຈຸດປະສົງ ຂອງ  ກະຊວງ ສສກ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII 2016-2020.

ກິດຈະກໍາສໍາຄັນທີ່ແຜນງານບີຄວາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ມີຄືດັ່ງນີ້:

  • ສະໜັບສະໜູນກອບຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຫຼັກສູດວິຊາຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ລວມທັງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ນັກຂຽນລັກສູດ.
  • ເມື່ອຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລ້ວ ກໍ່ຈະມີການດໍາເນີນການຜະລິດ, ຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ. ໂຮງຮຽນປະຖົມ 9,000 ແຫ່ງຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບປື້ມແບບຮຽນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍສີ່ວິຊາ ເພື່ອມອບໃຫ້ກັບ ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ 880,000 ຄົນທົ່ວປະເທດ. ສ່ວນຄູອາຈານແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຄູ່ມືຄູ ສໍາລັບທຸກວິຊາທີ່ສອນໃນຊັ້ນປະຖົມ.
  • ການສ້າງຊຸດອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນສໍາລັບຄູເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ເຊີ່ງປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຫາຊື້ໄດ້ທົ່ວໆໄປ ເຊັ່ນ: ໂປສເຕີປະກອບການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ປື້ມນິທານ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ມອບໃຫ້ກັບທຸກໂຮງຮຽນປະຖົມ ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການໂຕຈິງຂອງໂຮງຮຽນ.
  • ການສ້າງ ແລະ ການແຈກຢາຍອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ ຄູປະຖົມ ແລະ ຄູຝຶກຄູທຸກຄົນນໍາໃຊ້ສື່ການຮຽນ-ການສອນທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລ້ວ.

ຊ່ຽວຊານຈາກແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບ ສວສ ແລະ ບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງ ສສກ ເພື່ອສ້າງແຜນໄລຍະຍາວສໍາລັບການປັບປຸງກອບຫຼັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ພັດທະນາ ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ. ຕະຫຼອດໄລຍະ 1 ປີ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ, ໄດ້ສໍາເລັດຮ່າງສຸດທ້າຍຂອງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ 9 ວິຊາຮຽນ; ການພັດທະນາຫຼັກສູດວິຊາພາສາລາວແມ່ນໄດ້ຮັບການ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຈາກແຜນງານບີຄວາ; ແລະ ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູຊັ້ນ ປ. 1 ຊຸດທໍາອິດແມ່ນສໍາເລັດເພື່ອທົດລອງນໍາໃຊ້ແລ້ວ. ໃນປີທີ 1 ຈະເປັນການປູພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ກິດຈະກໍາການພັດທະນາ ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ການຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມືຄູໃນສາມປີຕໍ່ໜ້າ.

ສໍາລັບປີທີ 2, ຄາດວ່າປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູຊັ້ນ ປ.1 ຈະສໍາເລັດ, ຖືກຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ກັບນັກຮຽນ ແລະ ຄູ ຊັ້ນປະຖົມ ພ້ອມທັງການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້. ການປັບປຸງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ກໍ່ຄືການປັບປຸງປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູສໍາລັບທຸກວິຊາຮຽນຂອງຊັ້ນປະຖົມຕັ້ງແຕ່ ປ.1 – ປ.5 ແມ່ນຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງປີ 2015 ແລະ 2022.