Menu
kra-teacher-education

ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຄູສອນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ໃຫ້ຮຽນຮູ້ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ.

Ethnic teacher students at the Luang Namtha Training College

ຮູບນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າ ຢູ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນໍ້າທາ

bequal-cropped-01

ຮູບຄູຝຶກຄູຊັ້ນປະຖົມ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ຮຽນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ

ຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານບີຄວາ ແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບການຝຶກອົບຮົມຄູຊັ້ນປະຖົມ ທັງກ່ອນ ແລະ ກໍາລັງປະຈໍາການ ເພື່ອສົ່ງເສີມຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມ ທີ່ດີກວ່າ. ແຜນງານບີຄວາ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກົມສ້າງຄູ, ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ, ວິທະຍາໄລສ້າງຄູຫຼັກໆທັງແປດແຫ່ງ ແລະ ສູນພັດທະນາຄູ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຫຼັກສູດການສຶກສາຄູ ແລະ ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານສ້າງຄູ. ມີການເນັ້ນໜັກໃສ່ ການເພີ່ມຈໍານວນຄູສອນຊົນເຜົ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພດຍິງ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບັນຈຸ ໃຫ້ເຂົ້າສອນຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
ບັນດາກິດຈະກໍາຫຼັກ ປະກອບດ້ວຍ:

  • ການທົບທວນຄືນຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມຄູປະຖົມ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ນໍາໃຊ້ວິທີການຮຽນ ແລະ ການສອນ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ຖືເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ. ການທົບທວນຄືນດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຕອບສະໜອງກັບການປັບປຸງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມ, ລວມທັງການສອນຫ້ອງຄວບ ແລະ ການເພີ່ມຊົ່ວໂມງພາສາລາວ, ຫັດອ່ານ ແລະ ຄະນິດສາດ.

  • ການທົບທວນຄືນ ກ່ຽວກັບອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຄູ, ການກະກຽມອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໃໝ່ໆ ແລະ ການສ້າງຊຸດອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ.
  • ແຜນງານພັດທະນາວິຊາຊີບສໍາລັບຄູຝຶກຄູ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາ ໃນການປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີການໃຫ້ທຶນການສຶກສາ ແກ່ຄູຝຶກຄູປະຖົມ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນວຸດທິຂອງພວກເຂົາໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫ້ໄດ້ເຖິງລະດັບປະລິນຍາໂທ.
  • ດໍາເນີນການຈັດຫາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຄູຊົນເຜົ່າ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 520 ຄົນ (70% ແມ່ນເພດຍິງ) ຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ ໂດຍຜ່ານການໃຫ້ທຶນການສຶກສາ.
  • ການສ້າງໂຄງການພັດທະນາວິຊາຊີບ ໃຫ້ແກ່ຄູປະຈໍາການ.
  • ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນພະນັກງານສຶກສາ ທີ່ຢູ່ໃນ 148 ຕົວເມືອງຂອງ ລາວ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວິຊາຊີບທີ່ໂຮງຮຽນເປັນເຈົ້າການ.

ໃນປີທີ 1 ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າ ຈໍານວນ 217 ຄົນ ທີ່ເຂົ້າຮຽນປີທໍາອິດໃນຫຼັກສູດສ້າງຄູຂອງພວກເຂົາ,  ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາ ຜ່ານການສອນເພີ່ມ ແລະ ການໃຫ້ທຶນການສຶກສາ. ຄູຝຶກຄູຈໍານວນ 22 ຄົນ ໄດ້ເລີ່ມຮຽນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ແລະ ໄດ້ນໍາໃຊ້ການວິໄຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ກັບພວກເຂົາ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການອອກແບບແຜນພັດທະນາວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຄູ.

ບູລິມະສິດໃນປີທີ 2 ປະກອບດ້ວຍ: ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຄູ; ຄັດເລືອກເອົາຄູຝຶກຄູລຸ້ນທີສອງ ເພື່ອໄປຮຽນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ; ເລີ່ມຕົ້ນພັດທະນາຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມຄູຊັ້ນປະຖົມ; ຄັດເລືອກ, ລົງທະບຽນຮຽນ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າລຸ້ນທີສອງ; ແລະ ຊ່ວຍອອກແບບແຜນພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ແກ່ຄູສອນ.