Menu
kra-infrastructure

ປັບປຸງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງນັກຮຽນ, ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ສາມາດຮໍ່າຮຽນໜັງສືໄດ້.

Inf_2018-1

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ແນະ​ນຳການ​ປຸກ​ສ້າງ​ທີ່ໃຫ້​ຊຸມ​ຊົນ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ຢູ່​ແຂວງ​ສາ​ລະ​ວັນ

Inf-2018_2

​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ໃໝ່​ຢູ່​ເມືອງ​ທີ່ຫ່າງ​​ໄກ​ສອກຫຼີກ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງຢູ່​ແຂ​ວງ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ

Inf-2018_3

​ນັກ​​ຮຽນ​ຄູ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ດີ​ໃຈ​ທີ່​ໄດ້​ໃຊ້​ລະ​ບົບ​ນ້້ຳ​ໃໝ່​ຢູ່​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ

ແຜນງານບີຄວາກໍາລັງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ການສຶກສາ ໂດຍ ມີການບູລະນະສ້ອມແປງ ຫຼື ກໍ່ສ້າງອາຄານຮຽນ/ຫ້ອງຮຽນ ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ລະບົບນໍ້າໃຊ້ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານສຸຂະພິບານ ໃນນັ້ນແມ່ນລວມທັງໂຮງຮຽນທີ່ນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າຈະກັບ ຄືນໄປສິດສອນ ຫຼັງຈາກທີ່ສໍາເລັດການສຶກສາຢູ່ວິທະຍາໄລຄູ.  ວຽກງານນີ້ກໍ່ໄດ້ສອດຄ່ອງກັບບູລິມະສິດຂອງກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການປ່ຽນ “ໂຮງຮຽນມູນ ໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ”. ວຽກດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບສິ່ງອໍານວຍ ຄວາມສະດວກທີ່ຍັງຂາດແຄນທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ ຍິງ-ຊາຍບໍ່ມີຄວາມສະເໝີພາບກັນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ. ດັ່ງນັ້ນ ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານບີຄວາແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ, ສະອາດ, ເດັກນ້ອງທຸກໆຄົນ ລວມທັງເດັກພິການກໍ່ສາມາດເຂົ້າຮຽນນໍາໄດ້ ແລະ ມີອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນທີ່ເໝາະສົມ.

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ ຈິ່ງຈະໄດ້ມີການດໍາເນີນກິດຈະກໍາທີ່ສໍາຄັນດັ່ງນີ້:

  • ການບູລະນະສ້ອມແປງ ຫຼື ກໍ່ສ້າງຫ້ອງຮຽນໃໝ່ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຈໍາເປັນ (ເຊັ່ນ: ໂຕະ, ຕັ່ງ, ຕູ້ເກັບມ້ຽນເອກະສານ), ແລະ ກະດານດໍາ.

  • ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລະບົບນໍ້າໃຊ້ຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂາພິບານ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຍັງເປັນການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ. ສໍາລັບອົງປະກອບວຽກງານນໍ້າ ແລະ ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ (WASH) ແມ່ນຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ.

ວຽກງານບູລິມະສິດໃນປີທີໜຶ່ງ ແມ່ນສຸມໃສ່ວຽກງານການບູລະນະສ້ອມແປງໂຮງຮຽນຈໍານວນ 389 ແຫ່ງ ເຊິ່ງເປັນໂຮງຮຽນທີ່ມີສະພາບຊຸດໂຊມ ແລະ ຕ້ອງການການບູລະນະສ້ອມແປງຢ່າງຮີບດ່ວນ. ການສ້ອມແປງໂຮງຮຽນໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບແບບ ການກໍ່ສ້າງທີ່ ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ (CBC) ເຊິ່ງໂຮງຮຽນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງໂດຍໃຊ້ແຮງງານຢູ່ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊີ້ນໍາການກໍ່ສ້າງໂດຍພະນັກງານວິຊາການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງແຜນງານ ແທນທີ່ຈະຈ້າງຜູ້ຮັບເໝົາ. ກ່ອນທີ່ຈະມີການດໍາເນີນການບູລະນະສ້ອມແປງນີ້, ແຜນງານບີຄວາໄດ້ຮັບເອົາພະນັກງານວິສະວະກອນຄວບຄຸມ ເຕັກນິກພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ເປັນຄົນລາວ 18 ຄົນເພື່ອລົງສໍາຫຼວດເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຊີ້ນໍາວຽກກໍ່ສ້າງເຫຼົ່ານັ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ ແຜນງານບີຄວາຍັງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມເຖິງ 5 ຄັ້ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານການເງິນ, ວິຊາການ ແລະ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຮູບແບບ CBC ໃຫ້ກັບສະມາຊິກຊຸມຊົນຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 65 ທ່ານ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ມີການສະໜັບສະໜູນທັກສະວິຊາສະເພາະ ໃຫ້ແກ່ພະແນກຄຸ້ມຄອງອອກແບບກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ, ກົມການເງິນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປັບປຸງຄູ່ມືບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ. 
ໃນປັດຈຸບັນ ວຽກງານບູລິມະສິດຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງມີຄືດັ່ງນີ້:

  • ການກໍານົດຂອບເຂດ ແລະ ປັບປຸງແຜນວຽກການສ້ອມແປງໂຮງຮຽນບ່ອນທີ່ນັກຮຽນ ຄູຊົນເຜົ່າຈະກັບຄືນໄປສິດສອນໃນປີ 2018 ແລະ 2019.
  • ປັບປຸງເພີ່ມຕື່ມ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນຄອດສ໌ມອດສ໌ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານອອກແບບສ້ອມແປງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
  • ສ້ອມແປງວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງນໍ້າທາ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ.