Menu
kra-policy-planning

ເພື່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທຸກຂັ້ນ ໃນການຊີ້ນໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂະແໜງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໂດຍຜ່ານ ການຝຶກອົບຮົມ, ການພັດທະນາດ້ານ ວິຊາການ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ສະຖາບັນ.

Workshop to identify capacity gaps with staff from District of Education and Sports Bureau

ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ເແກ່ພະນັກງານຈາກຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ

Data collection for the MASS survey in the northern Luang Prabang district of Phonthong

ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ MASS ຢູ່ເມືອງໂພນທອງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ໃຫ້ສາມາດຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ດ້ານການເງິນ ເພື່ອ ສະໜອງການບໍລິການດ້ານການສຶກສາ. ການທີ່ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງການປະຕິບັດງານ ໃນຂັ້ນອົງການຈັດຕັ້ງ, ຂັ້ນສະຖາບັນ ແລະ ລະດັບຕົວບຸກຄົນ. ນະໂຍບາຍສາມສ້າງ ເປັນທິດທາງໃນການຈັດສັນບູລິມະສິດໃນການຍົກລະດັບ ຂີດຄວາມສາມາດໃນຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຂັ້ນໂຮງຮຽນ. ການປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລ້ວ ໝາຍເຖິງການມີຂອດການຕັດສິນໃຈທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ສູງກວ່າເກົ່າ ໂດຍຈະອີງໃສ່ຫຼັກຖານທີ່ໄດ້ມາຈາກການພັດທະນາດ້ານນະ ໂຍບາຍທີ່ດີຂື້ນ ໄປຈົນເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ. ເພື່ອຊ່ວຍໃນການວາງແຜນການ, ທາງກະຊວງ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີ່ທ່ວງທັນກັບເວລາ. ເຖິງວ່າທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງການປະຕິບັດວຽກກໍ່ຕາມ, ແຕ່ການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ມີການປະສານງານກັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ.

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ກະຊວງ ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວນີ້, ທາງແຜນງານບີຄວາ ຈຶ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ດງລຸ່ມນີ້:

  • ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ ໜ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບການປະສານງານ ແລະ ພະນັກງານແຂວງ ໂດຍຜ່ານກົນໄກການປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອຊ່ວຍຮັບປະກັນ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ ມີການປະສານງານກັນໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ມີຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຍືນຍົງ ໂດຍມອບໃຫ້ພະນັກງານການສຶກສາຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ເປັນເຈົ້າການ.
  • ທໍາການສໍາຫຼວດທັກສະ ກ່ຽວກັບວຽກບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ (MASS) ເພື່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບ ແລະ ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານ ໃນທຸກລະດັບຊັ້ນ ໃນທົ່ວກະຊວງ ສສກ.
  • ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແຜນຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ກະຊວງ ສສກ ໃນທຸກຂັ້ນ.
  • ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບທີ່ໃຫ້ໂຮງຮຽນເປັນເຈົ້າການ ຜ່ານທາງການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການສສກ ເມືອງ.
  • ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງກະຊວງ ສສກ ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນອື່ນໆ.

  • ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ພາກລັດຂອງກະຊວງ ສສກ ຜ່ານທາງການທົບທວນຄືນລະບົບ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ສ້າງແຜນແມ່ບົດໃນໄລຍະກາງ (ສີ່ປີ), ໂດຍມີການເສີມສ້າງຂີດ ຄວາມສາມາດ ແລະ  ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ.

ໃນປີທີ 1, ແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສໍາຫຼວດ MASS, ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານກະຊວງ ສສກ ແລະ ສະຖາບັນພັດທະນາຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ສ້າງຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນດ້ານການສຶກສາ (EMIS) ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບການລາຍງານ, ການບັນຊີ ແລະ ການເບີກຈ່າຍຂອງກະຊວງ ສສກ ທີ່ດີຂື້ນ.

ໃນປີທີ 2 ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດກິດຈະກໍາເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃນຂົງເຂດບູລິມະສິດ ໃນຂົງເຂດການບໍລິຫານໂດຍມີໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ, ການວາງແຜນດ້ານການສຶກສາ, ວຽກງານບໍລິຫານດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ແລະ ທັກສະດ້ານຄອມພິວເຕີ້ ແລະ ໄອທີ.

ການພັດທະນາວິຊາຊີບ ສໍາລັບກະຊວງ ສສກ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕະຫຼອດໄລຍະເວລາສີ່ປີ ຂອງ ແຜນງານໃນໄລຍະທີ 1 ນີ້ ແລະ ຈະນໍາໃຊ້ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້, ຈະອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການເປັນຫຼັກ ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການຮຽນຮູ້ຈາກການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຕິດຕາມພາຍຫຼັງທີ່ພວກເຂົາ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ.