Menu
kra-participation

ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ,​ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍພິການ ມີໂອກາດເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ 

Porju_and_friends

ປໍ​ຈູ ຮູ້​ສຶກ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ​ໄດ້ ຄື​ກັນ​ກັບ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຄົນ​ອື່ນ

Nak_and_friends

​ນັກ ເຮັດ​ການ​ບຳ​ບັດ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ ແລະ ປະ​ຈຸ​ບັນ​ລາວ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຊັ້ນ ປ. 3 ຄື​ນແລ້ວ

ເພີ່ມລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມ

ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍພິການ ມີໂອກາດເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ

ໃຫ້ ເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງ ຈໍານວນຫຼາຍຂື້ນໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນລະດັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແມ່ນໝາກຫົວໃຈຂອງແຜນງານບີຄວາ ແລະ ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການໃຫ້ໂອກາດແກ່ພົນລະເມືອງລາວໝົດທຸກຄົນ. ທຸກໆກິດຈະກໍາ ຂອງແຜນງານບີຄວາ ຈະປະກອບສ່ວນ ໃນການສົ່ງເສີມໃຫ້ ນັກຮຽນຈໍານວນຫຼາຍຂື້ນໄດ້ເເຂົ້າຮຽນ – ແຕ່ວ່າບັນດາກິດຈະກໍາດ້ານລຸ່ມນີ້ ແມ່ນຈະສຸມໃສ່  ໃຫ້ນັກຮຽນຈໍານວນຫຼາຍຂື້ນໄດ້ເຂົ້າຮຽນ .

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ – ແຜນງານບີຄວາ/ ອົງການ ແພລນ ສາກົນ, ກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ເປັນອົງການ NGO

ກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ເປັນອົງການ NGO ປະກອບດ້ວຍອົງການ ແພລນ ສາກົນ (Plan International), ອົງການຊາຍຟັນ (ChildFund), ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ (Save the Children) ແລະ ອົງການສຸພານິມິດ. ໜ້າວຽກຂອງກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ກິດຈະກໍາທີ່ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການເຂົ້າຮຽນ ຂອງເດັກນ້ອຍດ້ອຍໂອກາດດ້ານພາສາ, ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ, ເດັກພິການ ແລະ ເດັກຊົນເຜົ່າ ໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆ. ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວນີ້ ປະກອບດ້ວຍການສົ່ງເສີມການອ່ານ ແລະ ການຍົກລະດັບທັກສະການປາກເວົ້າດ້ວຍພາສາລາວ ຂອງເດັກນ້ອຍໃນຕອນຕົ້ນຂອງຊັ້ນປະຖົມ. ນອກຈາກນີ້, ກິດຈະກໍາຂອງກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຍັງສຸມໃສ່ການເສີມສ້າງກົນໄກຂອງຊຸມຊົນ ເພື່ອສ້າງແວດລ້ອມທີ່ສົ່ງເສີມການຮຽນທີ່ດີ ໃນເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເດັກນ້ອຍດ້ອຍໂອກາດ. ຈຸດສຸມ ແມ່ນໂຮງຮຽນ 171 ແຫ່ງ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນໃນ 6 ຕົວເມືອງ ແລະ 4 ແຂວງ ທີ່ໂຮງຮຽນຕັ້ງຢູ່.

ບັນດາກິດຈະກໍາ ປະກອບດ້ວຍ:

  • ການດັດປັບຫຼັກສູດການສອນເວົ້າພາສາລາວ ແລະ ການກຽມຄວາມພ້ອມ ກ່ອນເຂົ້າຮຽນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ: ‘ການສອນພາສາ ລາວ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າທີ່ບໍ່ສາມາດເວົ້າພາສາລາວ’ ໃນສີ່ອາທິດທໍາອິດຂອງຊັ້ນ ປ 1.
  • ການຈັດງານມະຫະກໍາສົ່ງເສີມການອ່ານທີ່ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາ ແລະ ນິໄສການອ່ານ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ໃນເວລານອກໂມງຮຽນ.

  • ການສ້າງກິດຈະກໍາຊຸມຊົນ ທີ່ດຶງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ເຊັ່ນ: ງານສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານການອ່ານ ຫຼື ການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານປຶ້ມ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ຢູ່ທີ່ບ້ານ.
  • ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍພິການ ໂດຍ ມີການວາງແຜນດ້ານການສຶກສາສຳລັບແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະ ມີວິທີການສອນສະເພາະ.
  • ການສ້າງທະນາຄານປຶ້ມ ແລະ ມຸມຮຽນຮູ້ ໃນຫ້ອງຮຽນ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາ.
  • ການສ້າງສະໂມສອນເດັກນ້ອຍຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການອ່ານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ. ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການອ່ານ, ມີການສະໜອງ ປຶ້ມອ່ານເພີ່ມເຕີມ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທີການ ‘ຈັດສັນໃຫ້ມີໝູ່ອ່ານໜັງສືນໍາກັນ’ ທີ່ຈັບຄູ່ໃຫ້ນັກຮຽນລຸ້ນອ້າຍ ແລະ ລຸ້ນນ້ອງມາອ່ານໜັງສືນໍາກັນ. ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມດ້ານສຸຂະອະນາໄມ, ມີການສ້າງບ່ອນລ້າງມືໃຫ້.
  • ມີການສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດນ້ອຍ ໃນມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 500 ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຮງຮຽນ.

ໃນປີທີ 1, ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂຶ້ນ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ແລະ ຈັດສັນອຸປະກອນການຮຽນ ສໍາລັບການຮຽນຮູ້ໜັງສືຂອງນັກຮຽນໃນຕອນຕົ້ນຂອງຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ການປາກເວົ້າພາສາລາວ.

ບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີທີ 2 ແມ່ນຈະເລີ່ມຕົ້ນສົກຮຽນໃໝ່ ສໍາລັບນັກຮຽນຊັ້ນ ປ 1 ໃນໂຮງຮຽນ 171 ແຫ່ງ, ໂດຍມີຫຼັກສູດໃໝ່ 4 ອາທິດຂອງຮຽນເວົ້າພາສາລາວ ແລະ ການກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນເຂົ້າຮຽນ, ເພື່ອປະເມີນສະຖານະພາບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸຂະພິບານຂອງບັນດາໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຢູ່ທີ່ເມືອງໄຊບົວທອງ.

ກອງທຶນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າສິ່ງໃໝ່ດ້ານການສຶກສາຂອງແຜນງານບີຄວາ

ກອງທຶນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າສິ່ງໃໝ່ດ້ານການສຶກສາ (ຫຼື ກອງທຶນ BEIF) ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ເກີດມີແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ແລະ ກິດຈະກໍາການຄົ້ນຄວ້າສິ່ງໃໝ່ໆ ທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການຍົກລະດັບການໃຫ້ບໍລິການ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບກອງທຶນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຮັດວຽກກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆ ໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ/ຫຼື ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອທົດລອງນໍາໃຊ້ວິທີການໃໝ່ໆ ເພື່ອຈະເບິ່ງວ່າ ວິທີການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຈະ ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ເໝາະສົມທີ່ຈະຂະຫຍາຍອອກສູ່ວົງກວ້າງ ແນວໃດ. ການຄົ້ນຄວ້າສິ່ງໃໝ່ໆທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຫຼື ຄວາມສໍາເລັດຂະໜາດນ້ອຍຕ່າງໆ ສາມາດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງຜົນກະທົບໃນທາງທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນວົງກວ້າງໄດ້.

ກອງທຶນ BEIF ຈະສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ, ອົງການ NGOs ແລະ ພາກເອກະຊົນ ທີ່ມີບົດສະເໜີໂຄງການ ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າສິ່ງໃໝ່ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ພາລະບົດບາດຂອງແຜນງານບີຄວາ. ການຕັດສິນການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມີຄູ່ມືແນະນໍາທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຜ່ານຂະບວນການຄັດເລືອກທີ່ມີການແຂ່ງຂັນທີ່ເໝາະສົມ.

ຮອບທີ 1 ຂອງກອງທຶນ BEIF (ເດືອນພຶດສະພາ 2016) ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອສີ່ທຶນ ແກ່ອົງການ NGOs, ພະແນກ ສສກ ແຂວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງເອກະຊົນ. ມີການຄາດຄະເນວ່າ ຮອບທີ 2 ຂອງກອງທຶນ BEIF ຈະເປີດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການ ໃນທ້າຍປີ 2016 ແລະ ຈະມີການໂຄສະນາສົ່ງເສີມ ເພື່ອຮັບປະກັນການເປີດກວ້າງໂອກາດໃນການສະໝັກ ຂໍທຶນຈາກກອງທຶນ BEIF.

ອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບກອງທຶນ BEIF

ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ

(ແມ່ນກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມກ່ຽວກັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງໂດຍແຜນງານບີຄວາ)

ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອເພີ່ມຈໍານວນນັກຮຽນລົງທະບຽນ ແລະ ການເຂົ້າຮຽນ  ໂດຍຜ່ານການສະໜອງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ທີ່ມີໂພຊະນາການ ແລະ ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານໃນອະນາຄົດ. ການສະໜອງອາຫານທ່ຽງດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນສິ່ງຈູງໃຈໃຫ້ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ສົ່ງລູກໆຂອງພວກເຂົາ ໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຈົດຈໍ່ຕໍ່ການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ໂຄງການອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ແມ່ນດຳເນີນການໂດຍອົງການອາຫານໂລກ.