Menu

ມາພົບກັບນ້ອງ ສາມີ້ ແລະ ນ້ອງ ໂຊກຄົງ, ສອງນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າທີ່ມາຈາກເມືອງສິງ ເຂດພາກເໜືອຂອງປະເທດ ລາວ. ພວກເຂົາ ມີຄວາມໄຝ່ຝັນຢາກເປັນຄູສອນຊັ້ນປະຖົມ ເພື່ອທີ່ຈະນໍາເອົາອະນາຄົດອັນສົດໃສກວ່າເກົ່າ ມາສູ່ໝູ່ບ້ານຂອງຕົນ.

Making of Ethnic Teacher Training video

ການຖ່າຍທໍາວີດີໂອ ກ່ຽວກັບວຽກງານສ້າງຄູຊົນເຜົ່າ


ພວກເຮົາ ມາຕິດຕາມເບິ່ງເສັ້ນທາງແຫ່ງການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຂົາ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ທໍາອິດທີ່ພວກເຂົາ ໄດ້ຍິນຂ່າວ ກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາຂອງແຜນງານບີຄວາ ໄປຈົນເຖິງມື້ທີ່ພວກເຂົາ ໄດ້ກ້າວຂາເຂົ້າມາເພື່ອສຶກສາຮໍ່າຮຽນຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງນໍ້າທາ.
ວຽກງານທີ່ສໍາຄັນອີກອັນໜຶ່ງຂອງແຜນງານບີຄວາ ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄູຊົນເຜົ່າ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ແຜນງານບີຄວາ ຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ທຶນການສຶກສາ ແກ່ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ ຈໍານວນ 364 ທຶນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາ ໄດ້ສຶກສາຮໍ່າຮຽນຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ກາຍເປັນຄູສອນຊັ້ນປະຖົມທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ກັບໄປສອນຢູ່ທີ່ໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຂົາ.