Menu

ອົງການ ຊາຍຟັນ ປະຈໍາລາວ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຂອງກຸ່ມຄູ່ຮວ່ມພັດທະນາ ອົງການສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຂອງແຜນງານບີຄວາ ຢູ່ທີ່ແຂວງຫົວພັນ.

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ຂອງ ອົງການ ຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ລາວ ໃນວັນທີ 28 ມີນາ 2017

ໃນວັນທີ 28 ມີນາ 2017, ທ່ານ ດຮ. ມີທອງ ສຸວັນວິໄຊ, ຫົວໜ້າກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແລະ ທ່ານ ນາງງແກ້ວອຳພອນ ສຸວັນນະພູມ, ຫົວໜ້າອົງການ ຊາຍຟັນ ປະຈໍາລາວ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງກຸ່ມ ຄູ່ຮວ່ມພັດທະນາອົງການສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຂອງແຜນງານບີຄວາ ຢູ່ທີ່ແຂວງຫົວພັນ.

ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (ແຜນງານບີຄວາ) ແມ່ນແຜນງານໄລຍະ 10 ປີ ທີ່ນໍາພາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທຶນເພີ່ມເຕີມຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍດ້ອຍໂອກາດທາງການສຶກສາ ໃຫ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ມີຄຸນະພາບ. ກຸ່ມຄູ່ຮວ່ມພັດທະນາອົງການສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (BEQUAL NGO Consortium (BNC)), ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນງານບີຄວາ, (ເຊີ່ງປະກອບມີ ອົງການ ແພລນສາກົນ, ອົງການ ຊ່ວຍເຫລືອເດັກ, ອົງການ ສຸພະນິມິດ ແລະ ອົງການ ຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ລາວ) ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ມີສ່ວນຮວ່ມຂອງເດັກນ້ອຍ ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມເພີ່ມຂຶ້ນ. ໂຄງການ BNC ເລັ່ງໃສ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າພາສາລາວ, ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກພິການ ໃນໂຮງຮຽນທີ່ຍັງຂາດໂອກາດ ຈໍານວນ 171 ແຫ່ງ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຮຽນ ແລະ ຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາທີ່ມີຄຸນະພາບ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ພໍ່ແມ່ ແລະ ຊຸມຊົນ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ພາຍໃຕ້ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MoU) ທີ່ລົງນາມກັນໃນມື້ນີ້, ອົງການ ຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ລາວ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳ ຢູ່ໃນ ເມືອງຫົວເມືອງ ແລະ ເມືອງຊໍາເໜືອ, ແຂວງຫົວພັນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການຊາຍຟັນອົດສະຕຣາລີ ໃນວົງເງິນ $ 1,312,505 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດໄປຈົນສິ້ນສຸດໂຄງການໃນເດືອນກັນຍາ 2018. ເຊີ່ງລວມມີທັງໜົດ 57 ໂຮງຮຽນເປົ້າໜາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ການມາໂຮງຮຽນຂອງເດັກໃນເກນອາຍຸຂັ້ນປະຖົມ ໃນ 2 ເມືອງດັ່ງກ່າວ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະໄດ້ ປະຕິບັດໃນຮູບແບບການເຮັດວຽກຮວ່ມກັບຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂອງແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫົວພັນ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ໃນການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມການກວດກາກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ.

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສອນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກມີນິໄສຮັກການອ່ານ ແລະ ການຮຽນພາສາລາວໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮວ່ມຂອງຊຸມຊົນ. ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງກຸ່ມຄູ່ຮວ່ມພັດທະນາ ຂອງ ໂຄງການ BNC, ອົງການ ຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ລາວ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາສະເພາະ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງການຮຽນພາສາລາວ ແລະ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກມີນິໄສຮັກການອ່ານ ລວມມີການຝຶກອົບຮົມຄູປະຖົມໃນຊັ້ນ ປໍ1 ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສະໜັບສະໜູນ ເດັກຊົນເຜົ່າທີ່ຍັງເວົ້າພາສາລາວບໍ່ໄດ້ດີໃນເວລາທີ່ມາ ເລີ່ມເຂົ້າໂຮງຮຽນ,

ສະໜອງປຶ້ມອ່ານໃຫ້ກັບບັນດາໂຮງຮຽນເປົ້າໜາຍ, ພ້ອມທັງເຮັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການອ່ານພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ. ການເພີ່ມການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ການມີສ່ວນຮວ່ມໃນໂຮງຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຄູອາຈານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮວ່ມ ແລະ ກິດຈະກໍາສຳລັບນັກຮຽນ ເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ພວກເຂົາກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການມີສ່ວນຮວ່ມ. ວຽກງານດ້ານສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໂດຍຜ່ານ ການສະໜອງ ສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການ ລ້າງມື, ພ້ອມທັງຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມວຽກສຸຂະອະນາໄມຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເປັນໂຄງການຕົວແບບທີ່ດີເພືຶ່ອການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ ລະຫວ່າງ ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເຂດຕົວເມືອງຢັບມໍ່ເຂົ້າຫາກັນ ແລະ ດີຂຶ້ນ ເທື່ອລະກ້າວ.

ທ່ານ ນາງງແກ້ວອຳພອນ ກ່າວວ່າ: “ອົງການຊາຍຟັນຕີລາຄາສູງຕໍ່ການຮ່ວມມືກັບກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ການຮ່ວມມືກັບກຸ່ມຄູ່ຮວ່ມພັດທະນາອົງການສາກົນທີ່ ບໍ່ຂຶ້້ນກັບລັດຖະບານ ກໍ່ຖືວ່າເປັນການເສີມຂະຫຍາຍການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບເພື່ອຍົກລະດັບ ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນທົ່ວປະເທດ”