Menu

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງການປະກອບ ສ່ວນຂອງແມ່ຍິງລາວ ເຂົ້າໃນການສ້າງສາ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ກໍຄືຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ຖືໂອກາດສໍາພາດ ກັບບັນດາແມ່ຍິງລາວ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂະ ແໜງການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ປະສານງານວຽກງານ ການສຶກສາກັບ ແຜນງານບີຄວາ ເຊິ່ງບົດສໍາພາດນີ້ ປະກອບ ດ້ວຍທັດສະນະ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນຂອງ ບັນດາແມ່ຍິງລາວ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງ ຕ່າງໆທີ່ແມ່ຍິງລາວໄດ້ພົບພໍ້ ແລະ ການສຶກ ສານັ້ນ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າໄດ້ ແນວໃດ. ບົດສໍາພາດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກ ຖ່າຍທອດ ອອກອາກາດຜ່ານທາງວິທະຍຸ ກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ເມື່ອເດືອນມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ ກ່ອນໜ້າວັນແມ່ຍິງສາກົນ.

P3-1-Lao

P3-2L

ເຮົາມາອ່ານບົດສໍາພາດຂອງແມ່ຍິງລາວເຫຼົ່ານີ້ ພ້ອມໆກັນ…

ທ່ານນາງ ວາລະດຸນ ອາມາລະທິທາດາ,
ອະດີດ ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ກົມສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ການສຶກສານີ້ແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິຕໍ່ແມ່ຍິງ. ເມື່ອເຂົາມີຄວາມຮູ້, ມີທັກສະ, ມີຄວາມສາມາດ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢືນຢູ່ ຕໍ່ໜ້າເວທີ ອອກສຽງຂອງຕົວເອງໄດ້. ອັນນີ້ແມ່ນຖືວ່າເປັນອັນ ສໍາຄັນຫຼາຍ.”

 

ນາງ ຕະລຽມ ບັນອາດ
ນັກສຶກສາຄູຊົນເຜົ່າ, ວິທະຍາໄລຄູ ສາລະວັນ

“ເມື່ອນ້ອງຮຽນຈົບແລ້ວ ກະຈະໄປພັດທະນາບ້ານຕົນເອງ ໄປຊຸກ ຍູ້ສົ່ງເສີມຄົນໃນບ້ານ ເດັກນ້ອຍຜູ້ຢູ່ໃນບ້ານ ໃຫ້ເຂົ້າຮຽນ ທັງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ໃຫ້ໄດ້ຮັບ ການສຶກສາໝົດ, ອົບຮົມ, ເວົ້າຈາ ກັບພໍ່ ແມ່ເຂົາ ໃຫ້ເຂົາຮຽນ ໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ໝົດທຸກຄົນ.”

ທ່ານນາງ ນວນສີ,
ຫົວໜ້າຂະແໜງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຊຽງຂວາງ

“ເມື່ອແມ່ຍິງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແນ່ນອນ ເຂົາເຈົ້າ ຈະມີຄວາມຮູ້, ມີຄວາມສາມາດໃນລະດັບຕ່າງໆຕາມທີ່ໄດ້ ສຶກສາມາ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຮູ້ປົກປ້ອງຕົນເອງ, ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານຕ່າງໆໄດ້ ແລະ ສາມາດ ພັດທະນາຕົນເອງ, ພັດທະນາຄອບຄົວ ແລະ ມີວຽກເຮັດ ງານທໍາ, ມີອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ, ມີລາຍຮັບ ແລະ ສາມາດ ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້.”

 

ນາງ ແຈງ ວົງຄໍາຈັນ
ນັກສຶກສາຄູຊົນເຜົ່າ, ວິທະຍາໄລຄູ ສາລະວັນ

“ກໍລະນີລູກຫຼາຍ ພໍ່ແມ່ເຂົາອາດຈະສົ່ງເສີມແຕ່ເພດຊາຍຫຼາຍ ກວ່າ ເພາະວ່າ ເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າ ເພດຍິງ ເປັນເພດທີ່ ອ່ອນແອ ເພາະວ່າການໄປມາຍາກ.”

ທ່ານນາງ ຈັນທະມາລາ ສຸທໍາມະວົງ,
ຜູ້ອໍານວຍການ, ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

“ໃນຖານະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ຍິງ ທີ່ໄດ້ມາເຖິງ ຈຸດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ຢາກຝາກໄປຫາບັນດາຜູ້ຍິງທົ່ວໄປ ຢູ່ໃນ ສັງຄົມ ຈົ່ງພະຍາຍາມອົດທົນ ແລະ ກໍ່ມີຄວາມພະ ຍາຍາມໃນການພັດທະນາ ບຸກບືນຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອ ຈະໃຫ້ເຮົາກ້າວ ໄປຫາເປັນການນໍາຢູ່ໃນຂັ້ນສູງ, ສໍາຄັນພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍ ກັນພັດທະນາ ແລະ ສໍາຫຼວດຄືນອີກວ່າຈຸດໃດ ທີ່ເຮົາຍັງ ບົກພ່ອງ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຂໍ້ທີ່ເຮົາບົກພ່ອງ ເພື່ອເຮົາຈະ ໄດ້ກ້າວໄປເຖິງຈຸດນັ້ນໄດ້.”

 

ນາງ ເອັງ ສີສະເກດ,
ນັກສຶກສາຄູຊົນເຜົ່າ, ວິທະຍາໄລຄູ ສາລະວັນ

“ຜູ້ຍິງກໍມີສິດທິເທົ່າທຽມກັບຜູ້ຊາຍ. ຖ້າຜູ້ຊາຍຮຽນໜັງສືໄດ້, ຜູ້ຍິງກໍຮຽນໜັງສືໄດ້ຄືກັນ. ຜູ້ຍິງກໍມີບົດບາດໃນສັງຄົມໄດ້ຄື ກັນ.”