Menu

ການຮຽນຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນ ເມື່ອມີນໍ້າຝົນພັດລອດ ຜ່ານຕາມຝາຫ້ອງຮຽນ ຫຼື ບໍ່ມີໂຕະພຽງ​ພໍ ໃຫ້​ຂຽນ​ໜັງ​ສື. ເຈົ້າຈະໄປໂຮງຮຽນໄດ້ແນວໃດ ຖ້າເຈົ້ານັ່ງຢູ່ເທິງລໍ້​ເລື່ອນ ແຕ່ໂຮງຮຽນພັດ ມີແຕ່ຂັ້ນໄດ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ ເຖິງ​ຫ້ອງ​ຮຽນ? ແລະ ເຈົ້າຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງໄດ້ ແນວໃດ ໃນເມື່ອໂຮງຮຽນບໍ່ມີຫ້ອງນໍ້າ ຫຼື ກ໋ອກນ້ຳ ເພື່ອລ້າງມືຂອງເຈົ້າໃຫ້ສະອາດ?

CBC approach, Namor, Oudomxay2

 ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ ມີຄວາມສຳຄັນ ໃນການຮັບ ປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງນັກຮຽນ ທີ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ; ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄຸນ ນະພາບຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສິດສອນ ອີກດ້ວຍ.
ດັ່ງນັ້ນ ໃນປີທີ່ຜ່ານມານີ້, ແຜນງານບີຄວາ ຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ ບຸລິມະສິດໃນການບູລະນະສ້ອມແປງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າ ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ຈຳນວນ 389 ແຫ່ງ ໃນ 21 ເມືອງ ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດຂອງແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື.
ໂຮງຮຽນເຫຼົ່ານີ້ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ບາງແຫ່ງ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຍ່າງເທົ່ານັ້ນ ຈິ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້; ສະນັ້ນ ການຈັດຫາວັດສະດຸ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ແມ່ນມີຄວາມ ຍາກລຳບາກ.

ທ່ານ ສຸລິຍານ ວຽງຄຳສອນ, ຫົວໜ້າຜູ້ຄວບຄຸມດ້ານເຕັກນິກ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ: “ມີໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ ຍ້ອນວ່າ ການກໍ່ສ້າງໃນ ເບື້ອງຕົ້ນ ບາງຄັ້ງໄດ້ນຳໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າ. ຕົວຢ່າງ, ຫຼັງຄາໂຮງຮຽນມີຮູຮົ່ວ ຍ້ອນວ່າບໍ່ມີວັດສະດຸ ທີ່ເໝາະສົມໃນການມຸງຫຼັງຄາໃນເວລາກໍ່ສ້າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາ ຈຶ່ງ ໄດ້ປ່ຽນຫຼັງຄາທີ່ເຂົ້າໝ້ຽງໃໝ່ໝົດ”.

ທ່ານ ສຸລິຍານ ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: “ໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ທີມງານຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ປັບປຸງພື້ນຫ້ອງຮຽນຈາກພື້ນດິນ ທຳມະດາໃຫ້ເປັນພື້ນຄອນກີດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫ້ອງຮຽນມີຄວາມ ສະອາດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກນ້ອຍ. ນອກຈາກນີ້, ຖ້າເຫັນວ່າຈໍາເປັນ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ກໍ່ສ້າງທາງເຂົ້າສໍາລັບ ຄົນພິການ ແລະ ກວດກາເບິ່ງປະຕູທາງເຂົ້າວ່າມີຂະໜາດ ກວ້າງພຽງພໍ ທີ່ຈະໃຫ້ລົດເຂັນຄົນພິການສາມາດຜ່ານ ເຂົ້າໄປໄດ້.”

ທ່ານ ດາວວອນ ສີເຮືອງໄຊ, ຜູ້ຈັດການວຽກງານພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ກະດານດຳແບບເກົ່າ ແມ່ນເຮັດຈາກ ໄມ້ອັດທາສີ ເຊິ່ງການຂຽນໃສ່ກະດານແບບນີ້ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກ. ຍ້ອນພູມອາກາດບ້ານເຮົາ ແລະ ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີ ຄຸນນະພາບຕໍ່າ ເຮັດໃຫ້ສີຂອງກະດານດຳດັ່ງກ່າວລອກອອກ ງ່າຍ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນກະດານເຫຼົ່ານັ້ນແທນ ດ້ວຍກະດານດຳທີ່ເຮັດຈາກໂລຫະ ແລະ ທາສີທີ່ໄດ້ ຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງສາມາດຂີດຂຽນ ແລະ ເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີຂຶ້ນ.”
ໃນບາງໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງນໍ້າບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ຍ້ອນວ່າ ລະບົບການຈັດສົ່ງນ້ຳເປ່ເພ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ສ້ອມແປງ ລະບົບດັ່ງກ່າວ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນ ວ່າມີ ຫ້ອງນ້ຳທີ່ໃຊ້ໄດ້ ສຳລັບນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນ.

ການສ້ອມແປງໄດ້ນຳໃຊ້ຮູບແບບການກໍ່ສ້າງ ໂດຍໃຫ້ຊຸມຊົນ ເປັນເຈົ້າການ ເຊິ່ງທາງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງການສ້ອມແປງ ດ້ວຍການຈ້າງແຮງງານໃນຊຸມ ຊົນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳຈາກທາງວິສະວະກອນຂອງແຜນ ງານບີຄວາ ແລະ ພະນັກງານຈາກຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ.

ທ່ານ ທິບທະມົນ ຈັນທະລັງສີ, ອະດີດຫົວໜ້າ ພະແນກຄຸ້ມຄອງອອກແບບກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຂອງກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຮູບແບບການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ມີຕໍ່ໂຮງຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ.”

ພະນັກງານຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ທີມວິສະວະກອນຂອງແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນທັງໝົດຈຳນວນ 389 ແຫ່ງ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມທາງ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ການເງິນ ໃຫ້ແກ່ຄະນະພັດທະນາການ ສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຄົນ. ທ່ານ ທິບພະມົນ ກ່າວສະຫຼຸບໄວ້ວ່າ “ຮູບແບບການກໍ່ສ້າງໂດຍ ໃຫ້ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການນີ້ ນອກຈາກຈະເປັນການໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງ ມີປະສິດທິຜົນແລ້ວ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບ້ານ ຈະເປັນ ການຮັບປະກັນວ່າທັກສະຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຈະຍັງ ຄົງຢູ່ກັບພວກເຂົາ ເຊິ່ງຈະສ້າງຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ພວກເຂົາມີຄວາມສາມາດ ໃນການບຳລຸງຮັກສາໂຮງຮຽນ ຕໍ່ໄປ ໃນອະນາຄົດໄດ້.”
ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້, ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນ ຈຳນວນ 389 ແຫ່ງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໄດ້ມີຫ້ອງຮຽນທີ່ມີຄວາມ ປອດໄພ, ຖືກຫຼັກສຸຂະອະນາໄມ, ມີອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ເປັນຫ້ອງຮຽນແບບຮຽນຮ່ວມຢ່າງແທ້ຈິງ.