Menu

ອົງການສຸພະນິມິດສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມ ໃນບົດບັນທືກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ສຳລັບດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງແຜນງານບີຄວາ ພາຍໃນ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.

WVI MoU cropped for WS

ທ່ານ. ນັນທະໄຊ ອີນທະສອນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ທ່ານ. ຄຮິດໂຕເພີ້ ເຮຣິງ ຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການສຸພະນິມິດສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມ ໃນບົດບັນທືກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ສຳລັບ ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງແຜນງານ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົ້າຮຽນສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ (BEQUAL) ພາຍໃນ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ. ແຜນງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແຜນງານໄລຍະ 10 ປີ ທີ່ ນໍາພາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທຶນເພີ່ມເຕີມຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍດ້ອຍໂອກາດທາງການສຶກສາໃຫ້ຮຽນ ຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ມີຄຸນະພາບ. ກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອົງການສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (BEQUAL NGO Consortium (BNC)) (ເຊີ່ງປະກອບມີ ອົງການ ແພລນສາກົນ, ອົງການ ຊ່ວຍເຫລືອເດັກ, ອົງການ ສຸພະນິມິດ ແລະ ອົງການ ຊາຍຟັນ) ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກນ້ອຍ ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມເພີ່ມຂຶ້ນ. ໂຄງການ BNC ເລັງໃສ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າພາສາລາວ, ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກພິການ ໃນໂຮງຮຽນທີ່ຍັງຂາດໂອກາດ ຈໍານວນ 171 ແຫ່ງ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຮຽນ ແລະ ຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາທີ່ມີຄຸນະພາບ ໂດຍ ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ພໍ່ແມ່ ແລະ ຊຸມຊົນ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຂອງ ໂຄງການ BNC, ອົງການ ສຸພະນິມິດສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (WVL) ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳ ຢູ່ໃນ ເມືອງຍົມະລາດ ແລະ ເມືອງໄຊບົວທອງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຈົນເຖິງໄລຍະສິ້ນສຸດໂຄງການໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2018.

ເຊີ່ງລວມມີທັງໜົດ 54 ໂຮງຮຽນເປົ້າໜາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ, 32 ແຫ່ງ ໃນເມືອງ ຍົມະລາດ ແລະ 22 ແຫ່ງ ໃນເມືອງ ໄຊບົວທອງ ໂດຍມີງົບປະມານທັງໝົດແມ່ນ $1,061,528 ໂດລາສະລັດ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ອົງການ ສຸພະນິມິດສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳທີ່ເລັງໃສ່ ການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກໃນເກນອາຍຸຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ການມາໂຮງຮຽນເປັນປົກກະຕິຂອງເດັກ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍພິການ. ອົງການ ສຸພະນິມິດລາວ ນຳໃຊ້ຮູບແບບ ການ ຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານ, ເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງແຕ່ລະເມືອງ ແລະພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຄໍາມ່ວນ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ໃນການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມການກວດກາກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ. ທ່ານ ຄຣິດ ເຮຣິງ, ຜູ້ອໍານວຍການອົງການ ສຸພະນິມິດສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ ” ການທີ່ ອົງການສຸພະນິມິດ ພວກເຮົາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນານີ້ ມັນເປັນໂອກາດອັນດີ ທີ່ທັງໝົດ 4 ອົງການສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ປະສົມປະສານຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຕໍ່ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການສຶກສາສຳລັບຊັ້ນປະຖົມຢູ່ໃນລາວ”

ມີຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກຳ ທີ່ຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຂອງກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ BNC. ບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ສຸມໃສ່ ການປັບປຸງການຮຽນພາສາລາວ ແລະ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກມີນິໄສຮັກການອ່ານ ລວມມີການຝຶກອົບຮົມຄູປະຖົມໃນຊັ້ນ ປໍ1 ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສະໜັບສະໜູນ ເດັກຊົນເຜົ່າທີ່ຍັງເວົ້າພາສາລາວບໍ່ໄດ້ດີໃນເວລາທີ່ມາ ເລີ່ມເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ສະໜອງປຶ້ມອ່ານໃຫ້ກັບບັນດາໂຮງຮຽນເປົ້າໜາຍ, ພ້ອມທັງເຮັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການອ່ານພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ການເພີ່ມການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຮງຮຽນ ຂອງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຄູອາຈານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ກິດຈະກໍາສຳລັບນັກຮຽນ ເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມ. ວຽກງານດ້ານສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໂດຍຜ່ານ ການສະໜອງ ສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການ ລ້າງມື, ພ້ອມທັງຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມວຽກສຸຂະອະນາໄມຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ.

ໃນນາມຕາງໜ້າຂອງກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ BNC, ອົງການສຸພະນິມິດ ສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຍັງຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ສະເພາະ ເຊີ່ງຈະ ສຸມໃສ່ ການເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກນ້ອຍພິການ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ. ບັນດາກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູ ກ່ຽວກັບວິທີການສອນ ສຳລັບຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການສຶກສາຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອການປ່ຽນແປງດ້ານຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມເປັນພິການ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາ. ບັນດາກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍອົງການ ສຸພະນິມິດລາວ ຢູ່ໃນເມືອງ ໄຊບົວທອງ, ໂດຍມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ອົງການສະມາຊິກ ກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມງານ BNC ທີ່ຈະ ເລີ່ມດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນຫຼາຍໆເມືອງ ໃນໄລຍະທ້າຍຂອງໂຄງການ. “ພວກເຮົາມີຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີຫຼາຍ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ບັນດາກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວນີ້ ທີ່ ສຸມໃສ່ວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ສຳລັບເດັກນ້ອຍພິການ ໃນນາມຕາງໜ້າຂອງກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ BNC ຂອງໂຄງການນີ້, ແລະ ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະສຶກສາ ຮຽນຮູ້, ແບ່ງປັນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບປະການໃຫ້ກັບອົງການ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດຂອງພວກເຮົາ” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຄຣິດ ເຮຣິງ