Menu

ມາເບິ່ງລາຍການ “ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ” ກັບທ່ານ ຈ໋ອງ-ເບີນາດ ຄາຣາສໂກ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳລາວ

3 character sitting

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ການຮຽນຮູ້ບໍ່ແມ່ນແຕ່ມາຈາກປື້ມ ແລະ ຫ້ອງຮຽນເທົ່ານັ້ນ?
ມາເບິ່ງລາຍການ “ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ” ກັບທ່ານ ຈ໋ອງ-ເບີນາດ ຄາຣາສໂກ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳລາວ ທຸກຯວັນອາທິດທາງໂທລະພາບປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເວລາ 9:00-9:15, ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວເວລາ 16:35-16:50 ແລະໂທລະພາບລາວສະຕາເວລາ 17:00-17:15.

ລາຍການ “ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ”ເປັນລາຍການທີ່ມ່ວນ ແລະ ສ້າງສັນຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້ຜ່ານການອ່ານ ແລະ ການຫຼິ້ນ. ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນການຊຸກຍູ້ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ຜ່ານ ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນ ສປປ ລາວ.