Menu

ແຜນງານບີຄວາໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນການສ້ອມແປງອາຄານຮຽນ/ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າ ຢູ່ໂຮງຮຽນ 389 ແຫ່ງທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງເປັນໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕ້ອງການການບູລະນະສ້ອມແປງຢ່າງຮີບດ່ວນ.

Better school facilities and infrastructure

ແຜນງານບີຄວາໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນການສ້ອມແປງອາຄານຮຽນ/ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າ ຢູ່ໂຮງຮຽນ 389 ແຫ່ງທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງເປັນໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕ້ອງການການບູລະນະສ້ອມແປງຢ່າງຮີບດ່ວນ.

ເປົ້າໝາຍຜົນໄດ້ຮັບອັນໜຶ່ງຂອງແຜນງານບີຄວາ ຄືການເຮັດໃຫ້ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໄດ້ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ, ສະອາດ, ນັກຮຽນພິການສາມາດຮຽນຮ່ວມໄດ້ ແລະ ມີອຸປະກອນການຮຽນການສອນທີ່ເໝາະສົມ.

ວຽກຈຸດສຸມປີທໍາອິດຂອງແຜນງານບີຄວາແມ່ນການບູລະນະສ້ອມແປງ ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ 392 ແຫ່ງ ໃນ 21 ເມືອງທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື.

ການດໍາເນີນການສ້ອມແປງແມ່ນໄດ້ຮູບແບບ ສັນຍາຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ ເຊິ່ງໂຮງຮຽນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງໂດຍໃຊ້ແຮງງານຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄວບຄຸມງານກໍ່ສ້າງໂດຍພະນັກງານວິຊາການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງແຜນງານ ແທນທີ່ຈະຈ້າງຜູ້ຮັບເໝົາມາຄວບຄຸມງານກໍ່ສ້າງ

ມີໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງທີ່ຕ້ອງການການບູລະນະສ້ອມແປງ ເນື່ອງຈາກການກໍ່ສ້າງທໍາອິດໄດ້ໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຫຼື ການຄວບຄຸມວຽກງານກໍ່ສ້າງທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ. ຕົວຢ່າງ: ຫຼັງຄາອາດຈະຮົ່ວຊຶມ ເນື່ອງຈາກອາດຈະບໍ່ສາມາດຫາມາດຕະຖານຄວາມໜາຂອງແຜ່ນກະເບື້ອງ/ສັງກະສີຫຼັງຄາໄດ້ໃນຊ່ວງທີ່ມີການກໍ່ສ້າງ. ດັ່ງນັ້ນ ການບູລະນະສ້ອມແປງຈະຕ້ອງໄດ້ມ້າງແຜ່ນສັງກະສີຫຼັງຄາທີ່ເປັນຂີ້ໝ້ຽງອອກທັງໝົດ. 

ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ, ໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງແມ່ນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຍ່າງເຂົ້າໄປ ມີຫຼາຍຄັ້ງທີ່ພື້ນຫ້ອງຮຽນແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຂີ້ຕົມ. ການບູລະນະສ້ອມແປງຈະໄດ້ເທພື້ນຫ້ອງຮຽນດ້ວຍສີມັງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫ້ອງຮຽນສະອາດຂຶ້ນ ແລະ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຄວາມສຸກກັບການຮຽນ.

ການເຮັດກະດານດໍາທໍາອິດແມ່ນເຮັດຈາກໄມ້ອັດ ແລະ ທາສີ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຂຽນຍາກ. ກະດານດໍາທີ່ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ຫຼື ເປ່ເພ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນໃສ່ກະດານດໍາໃໝ່ທີ່ເຮັດຈາກແຜ່ນໂລຫະ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການຂຽນ ແລະ ອ່ານ.

ລະບົບສຸຂາພິບານຢູ່ບາງໂຮງຮຽນ ເຊັ່ນ: ຂາດນໍ້າໃຊ້ໃນຫ້ອງນໍ້າ. ການບູລະນະສ້ອມແປງຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນວ່ານັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ ມີນໍ້າໃຊ້ ລວມທັງຫ້ອງນໍ້າ ດ້ວຍ.

ແຜນງານບີຄວາມີພະນັກງານວິຊາການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 18 ຄົນ ທີ່ຈະໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຢູ່ ພະແນກ ສສກ ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ ສສກ ເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ (ຄພສບ) ກ່ຽວກັບວິທີການຂອງຊຸມຊົນສໍາລັບວຽກງານການສ້ອມແປງໂຮງຮຽນ.

ການຝຶກອົບຮົມຮູບແບບ ສັນຍາໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທ່າລາດ, ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ໂດຍມີພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ການເງິນຈາກຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຫຼາຍກວ່າ 80 ທ່ານກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ. ພະນັກງານວິຊາການພື້ນຖານໂຄງ ແລະ ພະນັກງານຈາກຫ້ອງການ ສສກ ເມືອງ ໄດ້ລົງສໍາຫຼວດໂຮງຮຽນ 392 ແຫ່ງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນງົບປະມານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ຄພສບ ພ້ອມກັບ ຊາວບ້ານຫຼາຍກວ່າ 1,200 ຄົນ. ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຂັ້ນບ້ານນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບວິທີການຂອງຊຸມຊົນ ເຊິ່ງຈະເປັນທັກສະທີ່ມີຢູ່ກັບຊຸມຊົນ, ປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງແຍງຮັກສາໂຮງຮຽນໃນອະນາຄົດ.

ວິສະວະກອນແຜນງານບີຄວາ ແລະ ໜ່ວຍງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລົງຕິດຕາມຄຸນນະພາບວຽກງານກໍ່ສ້າງຢູ່ເປັນປະຈໍາ. ແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ສະເໜີລະບົບຖານຂໍ້ມູນຄອດສ໌ມອດສ໌ “COSMOS” ເຊິ່ງຮູບພາບວຽກງານການສ້ອມແປງຈະຖືກຕິດຕາມດ້ວຍລະ ບົບຈີພີເອສ (GPS), ເວລາ ແລະ ວັນທີ ແລະ ຈາກນັ້ນຂໍ້ມູນຈະຖືກປ້ອນເຂົ້າຖານຂໍ້ມູນທົ່ວໂລກເມື່ອລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ. ຖານຂໍ້ມູນນີ້ຈະສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າວຽກສ້ອມແປງໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ແລະ ສາມາດລາຍງານໄດ້ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດ ລວມທັງລາຍງານຜົນຄວາມຄືບໜ້າດ້ວຍ.    

ແຜນງານບີຄວາໄດ້ສະໜັບສະໜູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນຂອບເຂດທີ່ຈໍາກັດ ໃຫ້ແກ່ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງນໍ້າທາ, ສາລະວັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງເປັນສະຖານການສຶກສາຂອງນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າຂອງແຜນງານບີວາ. ໄດ້ມີການດໍາເນີນການສໍາຫຼວດຂອບເຂດການສ້ອມແປງຢູ່ວິທະຍາ ໄລຄູຕ່າງໆ ພ້ອມກັບໄດ້ກໍານົດການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອປັບປຸງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຢູ່ຫໍພັກນັກຮຽນ.