Menu

ອົງການສຸພານິມິດ ສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານການສຶກສາພາຍໃຕ້ (ກຸ່ມອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ຂອງແຜນງານບີຄວາ) ຢູ່ສອງເມືອງ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ໄດ້ມອບຮັບ ໂຄງການໃຫ້ແກ່ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

BEQUAL Close out meeting2

ທ່ານ ນັນທະໄຊ ອິນທະສອນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ທ່ານ ແກ້ວ ຈັນທະລັງສີ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສື່ສານມວນຊົນ ຂອງອົງການ ສຸພະນິມິດສາກົນປະຈຳ ສປປ ລາວ ​ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມ ໃນ​ການປິດ​ໂຄງ​ການຂອງ​ກຸ່ມ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ທີ່ບໍ່​ສັງ​ກັດ​ລັດ​ຖະ​ບານຂອງ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ (​BNC) ໃນເມືອງ ຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງ ໄຊບົວທອງ, ແຂວງຄຳມ່ວນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ແຜນງານ​ການປັບປຸງຄຸນນະພາບແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ  (BEQUAL)  ເຊິ່ງແມ່ນແຜນງານໄລຍະ 10 ປີ ທີ່ນໍາພາໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ໂດຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ​ທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ ໃຫ້ສຳ​ເລັດການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ມີຄຸນະພາບ. BNC (ເຊີ່ງ ປະກອບມີ ອົງການແພລນສາກົນ, ອົງການຊ່ວຍ ເຫລືອເດັກ, ອົງການສຸພະນິມິດ ແລະ ອົງການຊາຍຟັນ) ມີໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ເພື່ອສະໜັບ ສະໜູນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ເດັກນ້ອຍ ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຈຸດປະສົງ ​ແມ່ນແນ ໃສ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຜູ້ທີ່ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ສາ​ມາດ​ອ່ານ ແລະ ເວົ້າພາສາລາວ ໄດ້​ຢ່າງ​ຄ່ອງ​ແຄ້ວ, ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກພິການ ໃນໂຮງຮຽນ ທີ່ຍັງຂາດໂອກາດ ຈໍານວນ 171 ແຫ່ງ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຮຽນ ແລະ ຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍການສະໜັບ ສະໜູນຈາກພໍ່ແມ່ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງກຸ່ມ BNC, ອົງການສຸພະ ນິມິດສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (WVL) ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດກິດຈະກຳຢູ່ເມືອງຍົມະລາດ ແລະ ເມືອງໄຊບົວທອງ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ. ດ້ວຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​​ຈາກ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ພາກ​ລັດ, ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ຕາມ​ຄາດ​ໝາຍ ແລະ ໄດ້​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຮັດ​ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ໄດ້ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ. ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ປະ​ກອບ​ມີ ການຝຶກອົບຮົມຫລັກສູດການສອນ ພາສາລາວ ໃຫ້ຄູ​ຂັ້ນ ປ. 1 ຈຳນວນ 89 ທ່ານ (​ເປັນ​ເພດຍິງຈຳ​ນວນ 44 ທ່ານ) ທີ່​ສອນ​ນັກ​ຮຽນຊົນເຜົ່າຂັ້ນ​ ປ. 1 ຈຳ​ນວນ 1,425 ຄົນ (ເປັນ​ເພດ​ຍິງ​ຈຳ​ນວນ 655 ຄົນ) ຈາກ 54 ໂຮງ​ຮຽນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄູ ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການພັດທະນາການເດັກ, ພັດທະນາການທາງດ້ານພາສາຂອງເດັກຂັ້ນ ປ. 1 ໂດຍສະ ເພາະ ເດັກຊົນເຜົ່າໃຫ້ໄດ້ຮຽນພາສາລາວ ແລະ ສາມາດ ນຳໄປປັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ; ຝຶກອົບ ຮົມໃຫ້ອາສາສະໝັກ ໃນການສົ່ງເສີມການອ່ານໃນຊຸມຊົນ ຈຳນວນ 144 ທ່ານ (ເປັນ​​ເພດຍິງຈຳ​ນ​ວນ 48 ທ່ານ) ກ່ຽວ​ກັບ ວິ​ທີ​ການ​ຈັດ​ກຸ່ມ​ການ​ອ່ານ​ຢ່າງ​ມ່ວນ​ຊື່ນ ເຊິ່ງ​ປະ​ກອບ​ມີ​ການ​ຮ້ອງ​ເພັງ, ການຫຼີ້ນ​ເກມ ເພື່ອ​ຝຶກ​ຝົນ​ທັກ​ສະ​ການ​ອ່ານ ແລະ ການ​ອ່ານຢ່າງ​ມີ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຫວ່າງ.

ມີ​ເດັກຈຳນວນ 2,471 ຄົນ (ເປັນ​ເພດ​ຍິງຈຳ​ນວນ 1,300 ຄົນ)   ເ​ຂົ້າ​ຮ່ວມກຸ່ມ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ອ່ານປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ມີ​ເດັກຫຼາຍ​ຄົນ​ຢືມ​ປຶ້ມ​ເມືອ​ອ່ານ​ຢູ່​ບ້ານ ເຊິ່ງ​ສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າເດັກ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ອ່ານຫຼາຍ​ຂຶ້ນ; ໄດ້​ມີ​ການ​ຈັດ​ສັນ​ຄັງ​ປຶ້ມ​ຢູ່​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ໂຮງ​ຮຽນ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ແຈກ​ຢາຍ​ປຶ້ມ​ທັງ​ໝົດ​ຈຳ​ນວນ 10,487 ຫົວ. ຄະ​ນະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ​ບ້ານ (ຄ​ພ​ສບ) ຈຳ​ນ​ວນ 54 ບ້ານ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົ​ມ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ບໍ​ລິ​ຫານກອງ​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ກ່ອນໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ຈຳ​ນວນ 26,366 ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ການ​ອ່ານ​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ໄດ້​ສ້າງ​ບ່ອນ​ລ້າງ​ມື ຈຳ​ນວນ 62 ບ່ອນຢູ່ 54 ໂຮງ​ຮຽນ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຮັກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ​ຂອງ​ນັກ​ຮຽນ​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ. ນອກ​ຈາກນີ້ ນັກ​ຮຽນ​ກໍ​ຍັງ​ໄດ້​ນຳ​ເອົາການຮັກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ​ດັ່ງ​ກ່າວໄປ​ນຳ​ໃຊ້​ຢູ່​ບ້ານ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ຢູ່ເມືອງໄຊບົວທອງ, ໂຄງການໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ພະແນກສຶກສາທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາເມືອງ, ໂຄງການ CRS, ອົງການ​ມະ​ນ​ຸດ​ສະ​ທຳ ແລະ ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ (HI) ແລະ ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ໃນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຮຽນ​ຮ່ວມສຳ​ລັບ​ເດັກ ແລະ ຄົນ​ພິ​ການ. ຄຸຈຳນວນ 71 ທ່ານ (ເປັນ​ເພດຍິງຈຳ​ນວນ 22 ທ່ານ) ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສຶກ​ສາ​ຮຽນ​ຮ່ວມ, ລວມ​ທັງ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການສອນ ແລະ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ​ພິ​ການ, ໄດ້​ມີ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ ກ່ຽວ​ກັບ ສິດ​ທິ​ຂອງ​ຄົນ​ພິ​ການ ແລະ ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບໃນ​ຊຸມ​ຊົນໃຫ້​ແກ່ 229 ທ່ານ (ເປັນ​ເພດ​ຍິງ 59 ທ່ານ) ຊຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ບ້ານ ແລະ ໂຮງ​ຮຽນ​ສາ​ມາດ​ຊ​ອກ​ຫາເດັກ​ພິ​ການ​ເປົ້​າ​ໝາຍ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພິ່ມ​ເຕີມ. ​ເດັກ 81 ຄົນ (ເປັນ​ເພດ​ຍິງ 39 ຄົນ) ໄດ້​ຮັບ​ການ​ລະ​ບຸ​ຕົວ​ຕົນ, ເຊິ່ງໃນ​ນີ້ມີ 41 ຄົນ (ເປັນ​ເພດ​ຍິງ 20 ຄົນ) ແມ່ນ​ອາ​ຍຸ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 11. ​ໄດ້​ມີ​ ການກວດສຸຂະພາບຢູ່ຂັ້ນບ້ານໃຫ້​ແກ່​ເດັກ 45 ຄົນ (ເປັນ​ເພດ​ຍິງ 23 ຄົ​ນ). ມີ​ເດັກຈຳ​ນວນ 15 ຄົນ (ເປັນ​ເພດ​ຍິງ​ຈຳ​ນວນ 8 ຄົນ) ທີ່ອາ​ຍຸ​ຢູ່​ໃນ​ເກນ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມໄດ້​ຮັບ​ການ​ບົ່ງ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ພິ​ການ, ໃນ​ນີ້ ມີ 10 ຄົນ (ເປັນ​ເພດຍິງ ຈຳ​ນວນ 7 ຄົນ) ກຳ​ລັງ​ເຂົ້າ​ຮຽນ ແລະ 5 ຄົນ ​ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮຽນ. ມີເດັກ 13 ຄົນ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນ ຊ່ວຍເຫລືອ ເຊັ່ນ: ແວ່ນຕາ, ເຄື່ອງ​ຊ່ວຍ​ຟັງ, ເຄື່ອງຊ່ວຍຄໍ້າຊູ, ໄມ້​ຄ້ຳ ຫຼື ລໍ້​ຍູ້ ແລະ ເດັກ​ຍິງ 1 ຄົນ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບົ່ງ​ມະ​ຕິ​ໃຫ້​ຜ່າ​ຕັດ​ຕັດ​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ​ແຂວງ.

“ອົງການສຸພະນິມິດສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໃນນາມເປັນອົງການໜຶ່ງຢູ່ໃນ ກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ BNCມີຄວາມຍິນດີຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ເປັນ​ສ່ວນໜຶ່ງໃນກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ BNC ທີ່ໄດ້ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີ້ ຢູ່ໃນ ເມືອງ ຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງ ໄຊບົວທອງ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຊິ່ງໂຄງການນີ້ ກໍເປັນໜຶ່ງໃນອີກຫລາຍໂຄງການ ທີ່ອົງການ ສຸພະນິມິດສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ພ​າກ​ລັດ ແລະ ອົງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ສັງ​ຄົມ ໃນ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ ​ໃສ່​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ. ໃນນາມກຸ່ມ BNC ແລະ ຄະນະບໍລິຫານ ຂອງອົງການສຸພະນິມິດສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ມາຍັງຄູ່ຮ່ວມ ງານພາກລັດທຸກຂັ້ນ ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການນີ້​ຢ່າງ​ໄກ້​ຊິດ ແລະ ໄດ້​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ອັນສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂຄງ​ການ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ຕາມ​ຄາດ​ໝາຍ. ອົງການສຸພານິມິດສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ພ້ອມທີ່ຈະສຶກສາຮຽນຮູ້, ແລກ​ປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບ ປະການຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ. ເຖິງແມ່ນ​ວ່າ ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວນີ້ຈະສິ້ນສຸດລົງ ແຕ່ອົງການກໍ່ຈະສືບຕໍ່ ດຳເນີນວຽກ​ງານ​ດ້ານການ​ພັດ​ທະ​ນາຕ່າງໆ​ໃນ​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ ກໍ​ຄື​ແຂວງ​ອື່ນໆ​ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ແກ້ວ ຈັນທະລັງສີ.