Menu

ໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າສູງ ໃນການເພີ່ມການ ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີຫຼາຍຊຸມຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຍັງຂາດອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ອັດຕາປະລະທີ່ສູງ ສົ່ງຜົນ ກະທົບຜົນທາງລົບຕໍ່ການຮຽນຂອງເດັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮູ້ໜັງສື.

Choice 1 -Participants practicing story telling during t

ກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງແຜນງານບີຄວາ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ອົງການແພລນ ສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ອົງການຊ່ວຍ ເຫຼືອເດັກ, ອົງການຊາຍຟັນ ແລະ ອົງການສຸພານິມິດ ຈຶ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ ການສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກຍິງ-ຊາຍ ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຈໍານວນ 171 ແຫ່ງ ໃນ 6 ຕົວເມືອງ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ ແລະ ຄໍາມ່ວນ.
ກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາຫຼາກຫຼາຍ ປະເພດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້, ຝຶກຫັດ ແລະ ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ ກັບການອ່ານພາສາລາວ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄັງປຶ້ມ, ຈັດກິດຈະກໍາຕັ້ງຄ້າຍເພື່ອສົ່ງເສີມການອ່ານ ແລະ ຈັດເທດສະ ການອ່ານໜັງສືເພື່ອສົ່ງ ເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮັກການອ່ານ ແລະ ໄດ້ມີກິດຈະກຳເພື່ອສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການອ່ານໜັງສື.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ມີ ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ກ່ຽວກັບວິທີການໃນການສົ່ງເສີມການອ່ານ. ອາສາສະໝັກຊຸມຊົນຈໍານວນ 40 ຄົນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ນັກຮຽນຈໍານວນ 40 ຄົນ ຈາກບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບ ສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.
ນັບແຕ່ເດືອນມີນາ ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ, ກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ກັບຊຸມຊົນເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊຸມຊົນມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການສົ່ງເສີມການອ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ, ໄດ້ສ້າງຄັງປຶ້ມ ຈຳນວນ 171 ແຫ່ງ ແລະ ແຈກຢາຍປຶ້ມຫຼາຍກວ່າ 43,000 ຫົວ. ຊຸມຊົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນີ້ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການ ປະກອບສ່ວນຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ເພື່ອລິເລີ່ມຂະບວນການ ດັ່ງກ່າວນີ້. ຍົກຕົວຢ່າງ ໃນແຂວງຫົວພັນ ບັນດາຊຸມຊົນ ໄດ້ບໍລິຈາກຖ້ານໃສ່ປື້ມເພື່ອເປັນບ່ອນຈັດວາງປຶ້ມໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ.

ທ່ານນາງ ພວງ ບຸນມີໄຊ, ອາຍຸ 28 ປີ, ເປັນຄູສອນຢູ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມປ່າຫວານ, ເມືອງຊຳເໜືອ, ແຂວງຫົວພັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຖ້ານໃສ່ປື້ມ ຈຳນວນສາມຖ້ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້ານໃສ່ປື້ມເຫຼົ່ານີ້ ຈະສ້າງແຮງຈູງໃຈ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ລວມທັງນັກຮຽນຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ໃນໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການອ່ານພາສາລາວ ໃຫ້ສົນໃຈ ເຂົ້າມາເບິ່ງປຶ້ມ ແລະ ສົນທະນາກັນ ກ່ຽວກັບ ຮູບພາບ ຕ່າງໆໃນປຶ້ມ.”
ປະຈຸບັນນີ້, ກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກຳລັງຝຶກອົບຮົມອາສາ ສະໝັກບ້ານ ເພື່ອຈັດກິດຈະກຳຕັ້ງຄ້າຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ການອ່ານໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍຫຼັງຈາກເວລາເລີກຮຽນ ຫຼື ໃນວັນ ພັກຮຽນເສົາອາທິດ. ເດັກນ້ອຍສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ສົ່ງເສີມການອ່ານນີ້ອາທິດລະຄັ້ງ ເພື່ອມ່ວນຊື່ນກັບການອ່ານ ແລະ ສ້າງອຸປະກອນການຮຽນແບບງ່າຍດາຍ ໂດຍການນຳ ໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຢູ່ຕາມທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກບັນດາອາສາສະໝັກ.