Menu

ອາທິດຜ່ານມາ ແຜນງານບີຄວາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂັ້ນພື້ນຖານຂອງແຜນງານໂຄງການ ເປັນເວລາ 1.5 ວັນ ໃຫ້ພະນັກງານຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນຂອງແຜນງານບີຄວາ ແລະ ບັນດາຫົວໜ້າໂຄງການຂອງສະຖາບັນລາວ-ອົດສະຕຣາລີ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

Management training (4)

Management training (6)

Management training (8)

Management training (9)

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຈັດຂຶ້ນໃຫ້ບັນດາຫົວໜ້າໂຄງການກ່ຽວກັບ “ຊຸດເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ” ເຊີ່ງຈະໃຊ້ເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະມານ 12 ເດືອນ. ກອງປະຊຸມ ດຳເນີນໄປໂດຍການຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດກິດຈະກຳຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສ່ວນໃຫ່ຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທຸກໆແຜນງານ ແມ່ນນຳພາໂດຍພະນັກງານຕ່າງປະເທດ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂອງພວກເຂົາໃນເດືອນຕໍ່ໄປ. ນອກຈາກນີ້ ກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບການເຄື່ອງມື ຍັງຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແລະ ປະຊຸມທວນຄືນເພື່ອລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານັ້ນອີກດ້ວຍ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນໃນກິດຈະກຳທີ່ນຳເອົາໜັງສືພີມມາເຮັດເປັນຕົ້ນໄມ້, ເຊີ່ງກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຈັດການທີມ: ຫົວໜ້າທີມງານໜຶ່ງທີມ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ນຳພາທີມງານກຸ່ມນ້ອຍໆ ເພື່ອເຮັດກິດຈະກຳນີ້ – ໂດຍໃຫ້ພວກເຂົາພາກັນນຳເອົາໜັງສືພີມມາເຮັດໃຫ້ສູງ ແລະ ງາມຄືກົກໄມ້ ໂດຍມີອຸປະກອນໃຫ້ແຕ່ໜັງສືພີມ ແລະ ສະກ໋ອດຕິດເຈ້ຍ.

ການສື່ສານພາຍໃນທີມງານລະຫວ່າງການເຮັດກິດຈະກຳ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດຫຼາຍຢ່າງ. ອີກຄົນໜຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ນຳພາທີມງານທີ່ເຫຼືອເຮັດກິດຈະກຳຊອກຫາຄຳຕອບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໂດຍທີ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເວົ້າ ແລະ ເໜັງຕີງ. ໃນກິດຈະກຳນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຫຼັກໆໃນການສື່ສານທີ່ດີພາຍໃນທີມ ໂດຍຜ່ານບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເປັນອຸປະສັກທາງດ້ານພາສາ, ສິ່ງສຳຄັນຂອງການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີໃນຄະນະທີ່ພວກເຂົາມີຄວາມກົດດັນ ແລະ ປະເຊີນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນລະຫວ່າງການເຮັດກິດຈະກຳນີ້ ຈິ່ງມີທັງຄວາມມ່ວນຊື່ນປົນກັບຄວາມກົດດັນ ແລະ ມີອີກຫຼາກຫຼາຍບັນຫາໃນຄະນະດຽວກັນ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະນຳເອົາເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວເປັນບູລິມະສິດໃນການນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕາມແຜນແມ່ນຈະໄດ້ດຳເນີນໃນເດືອນ ມີນາ ນີ້.