Menu

ພະນັກງານຂັ້ນສູງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຮ່ວມລົງຢ້ຽມຢາມ ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງລາວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-27 ຕຸລາ 2017.

1711172

ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ບັນດາ ພະນັກງານຂັ້ນສູງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ເດີນທາງໄປ ຢ້ຽມຢາມແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ເພື່ອສັງເກດສະພາບຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ແຜນງານບີຄວາ.

ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ພົບປະ ແລະ ໂອ້ລົມກັບບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະ ບັນດາຮອງຫົວຫນ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຂອງທັງສາມແຂວງ, ຢ້ຽມຢາມວິທະຍາໄລສ້າງຄູ, ພ້ອມທັງອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຂອງແຜນງານ.

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ປະທັບໃຈ ທີ່ໄດ້ເຫັນແຜນງານ ສາມາດຊ່ວຍ ເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ທີ່ດ້ອຍໂອກາດໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າເຮັດແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງແຜນງານ ບີຄວາ ສາມາດຍູ້ຫນູນແຜນບຸລິ ມະສິດໃຫ້ກັັບວຽກງານການ ສຶກສາຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ.