Menu

ອ່ານບົດເລື່ອງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຫວັງ ຈາກ ລໍເຣັນ ການາ ຊານ, ນັກຂຽນບົດເລື່ອງໃນອິນເຕີເນັດ ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ທີ່ໄດ້ຢ້ຽມຢາມກິດ ຈະກຳຂອງແຜນງານບີຄວາ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ.

01_23-19_18-Childfund-11-870x400

ລໍໍ​ເຣັນ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ສີ່ຜູ້ຊະນະເລີດ​ຂອງ ໂຄງກ​ານ​ Face2Hearts ຊຶ່ງ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ. ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ ຫ້າ​ເດືອນ, ລາວ​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໃນທົ່ວ​ອາ​ຊີ​ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ໂຄງ​ການ​ທີ່ສະ​ໜັບ​ສະໜູນໂດຍສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ​ ທີ່​ຊ່ວຍ​ປ່ຽນຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃຫ້​ດີ​ຂື້ນ. ໃນ ສ​ປ​ປ ລາ​ວ, ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ລາວຢາກ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ມາ​ເລົ່າ.

​​ອ່ານປະ​ສົບ​ການແບບສະ​ເພາະ​ຂອງ​ລາວ​ກັບ​ຄູ ແລະ ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ການ​ອ່ານ​ຈາກ​ໂຄງ​ການ​ຂອງກຸ່ມອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງສາ​ກົນ​​ທີ່ບໍ່​ສັງ​ກັດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາຢູ່​ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ, ຄລິກ​ເພື່ອອ່ານບົດ​ເລື່ອງ​​ເຕັມ​ໄດ້ ທີ່ນີ້. ຄ​ລິກ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ເວັບ​ໄຊ​ທ ​ ທີ່ນີ້ .