Menu

ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ມີຄວາມສົນໃຈສູງຈາກພາກລັດ ແລະ ອົງການທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ລວມທັງ ອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລອື່ນໆ ເຊິ່ງລວມທັງໝົດມີ 149 ບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບໂຄງການ ທີ່ໄດ້ສົ່ງເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາໃນນາມຄະນະຮັບຜິດຊອບການກວດ ແລະ ປະເມີນຜົນບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວ ກັບໂຄງການ, ຈິ່ງຂໍແຈ້ງມາໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບຊາບວ່າ ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າຜ່ານ ເຂົ້າຮອບຕໍ່ໄປເພື່ອຂຽນບົດສະເໜີ ໂຄງການສະບັບສົມບູນນັ້ນແມ່ນຈະຖືກແຈ້ງ ໃຫ້ຊາບເປັນທາງການໃນມື້ ວັນ 12 ພຶດສະພາ, 2017.

For WSite

ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ
ແຜນງານບີຄວາ ແມ່ນແຜນງານລິເລີ່ມທີ່ມີການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ, ສະຫະພາບເອີຣົບ (ຫຼື EU) ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍມີເປົ້າ ໝາຍລວມເພື່ອສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໃນການດຳເນີນຂະບວນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍລາວ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ.
ກອງທຶນເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າສິ່ງໃໝ່ທາງດ້ານການສຶກສາ ຂອງແຜນງານບີຄວາ (ກອງທຶນ BEIF)
ຖືກອອກແບບຂຶ້ນມາ ກໍເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດມີແນວຄວາມຄິດໃໝ່ ແລະ ວິທີການໃນການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ, ກອງທຶນ BEIF ຈະສະໜອງທຶນ ເພື່ອໃຫ້ທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາວິທິການແບບໃໝ່ໆ ເພື່ອເປັນການທົດລອງວ່າວິທີການເຫຼົ່ານັ້ນຈະໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ຫຼືບໍ່ ແລະ ມີຄວາມເໝາະສົມທີ່ຈະຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນຕື່ມໄດ້ບໍ່. ກອງທຶນ BEIF ຈະບໍ່ໄດ້ສະໜອງທຶນເພີ່ມຕື່ມໃຫ້ແກ່ໜ້າວຽກໃນແຜນງານຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນມາກ່ອນແລ້ວ, ເຊິ່ງລວມທັງການວາງແຜນ, ຫຼື ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ ສິ່ງໃໝ່ ຫຼື ກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ມີພື້ນຖານມາແລ້ວ.
ໃນນີ້ທາງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຢູ່ໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ(NGOs) ແລະ ບັນດາອົງການ ຈັດຕັ້ງພາກເອກະຊົນ ແມ່ນສາມາດຍື່ນສະໝັກຂໍທຶນຈາກກອງທຶນ BEIF ນີ້ໄດ້, ໂດຍທີ່ບົດສະເໜີໂຄງການກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ສິ່ງໃໝ່ນັ້ນ ຕ້ອງຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານແນະນໍາ ກ່ຽວກັບກອງທຶນ BEIF. ບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ຍື່ນຂໍທຶນຈາກກອງທຶນ BEIF ຕ້ອງເນັ້ນໃສ່ເລື່ອງວິທີການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແບບໃໝ່ໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍໃນຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ. ອີກຢ່າງ, ວິທີການຕ່າງໆທີ່ສຸມໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ ກໍຖືວ່າ ເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂຂອງການສະໝັກຂໍທຶນເຊັ່ນດຽວກັນ.
ການຍື່ນສະໝັກຂໍທຶນຈາກກອງທຶນ BEIF
ການສະໝັກຂໍທຶນຈາກກອງທຶນ BEIF ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນ ແມ່ນຈະຜ່ານຂະບວນການແຂ່ງຂັນ/ການຄັດເລືອກ. ມູນຄ່າທຶນສະໜັບສະໜູນ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ 10,000 ຫາ 160,000 ໂດລາອົດສະຕຣາລີ. ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນນີ້ ແມ່ນສອງປີ ນັບຈາກມື້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ.


ຂັ້ນຕອນການສະໝັກຂໍທຶນຈາກກອງທຶນ BEIF ໃນສົກປີ 2017-2018 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(1) ຂັ້ນຕອນການຍື່ນບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບໂຄງການ: ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງສົ່ງບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽງກັບໂຄງການ ໂດຍສາມາດດາວໂຫຼດແບບຟອມ ຈາກປຸ່ມ ສີມ່ວງດ້ານຂວາມືຂອງທ່ານ.
(2) ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ: ບົດສະເໜີແຜນແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບໂຄງການທຸກບົດແມ່ນ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະ ນາໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂໃນການຄັດເລືອກ.
(3) ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການສະບັບສົມບູນ: ພາຍຫຼັງທີ່ບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງ ຜູ້ສະໝັກທີ່ຄົບຖ້ວນຕາມ ເງື່ອນໄຂໃນການຄັດເລືອກແລ້ວ ແມ່ນຈະຖືກເຊີນໃຫ້ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ເປັນສະບັບ ສົມບູນຕໍ່ໄປ.
(4) ການປະເມີນຜົນ: ບົດສະເໜີໂຄງການສະບັບ ສົມບູນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ດ້ານແນວຄວາມຄິດແບບໃໝ່ໆ, ຄຸນນະພາບຂອງບົດ, ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງງົບປະມານ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງກິດຈະກຳໂຄງການ.
ວິທີການສົ່ງເອກະສານການສະໝັກ
ໃນການທີ່ຈະຍື່ນສະໝັກຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ພາຍໃຕ້ກອງທຶນ BEIF ນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ສົ່ງ ບົດສະເໜີແຜນແນວຄວາມຄິດ ໂດຍໃຊ້ແບບຟອມທີ່ເປັນທາງການ. ບົດສະເໜີແຜນແນວຄວາມຄິດຈະຕ້ອງສົ່ງພາຍໃນ ວັນທີ 24 ເມສາ (4) 2017 ກ່ອນ 5:00 ໂມງແລງ.
ທ່ານສາມາດສົ່ງບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບໂຄງການ ຜ່ານທາງອີເມລໄດ້ທີ່: BEIF@bequal-laos.org, ຫຼື ທ່ານສາມາດສົ່ງເອກະສານການສະໝັກໃນຮູບແບບເອກະສານ ທົ່ວໄປຜ່ານທາງໄປສະນີ ໄປທີ່: ຫ້ອງການແຜນງານບີຄວາ, ຫ້ອງ 302, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເລກທີ 01 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ.
ໄລຍະເວລາໃນການຍື່ນສະໝັກຂໍທຶນຈາກກອງທຶນ BEIF
ບົດສະເໜີແຜນແນວຄວາມຄິດຈະຕ້ອງສົ່ງພາຍໃນ ວັນທີ 24 ເມສາ (4) 2017. ຜູ້ທີ່ຍື່ນສະໝັກບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການເລືອກໄດ້ຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກທັງໝົດ ແມ່ນຈະໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຮັບຊາບພາຍໃນ, ວັນທີ 12 ເດືອນພຶດສະພາ (5) ປີ 2017 ແລະ ຈະໄດ້ໃຫ້ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ເປັນສະບັບສົມບູນຕໍ່ໄປ.
ບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ເປັນສະບັບສົມບູນຈະຕ້ອງໄດ້ສົ່ງພາຍໃນວັນທີ 16 ເດືອນມິຖຸນາ (6) 2017. ການອະນຸມັດຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນ BEIF ປະຈຳສົກ ປີ 2017 ຄາດວ່າຈະຖືກຮັບຮອງເປັນທາງການໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ (6) ແລະ ມອບງົບປະມານກອງທຶນໃນ ທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ (7) ປີ 2017.
ຮ່າງແບບຟອມບົດໂຄງການໃນການສະໝັກກອງທຶນພາຍໃຕ້ກອງທຶນ BEIF ນີ້ ສາມາດຂຽນເປັນໄດ້ທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແມ່ນສາມາດສົ່ງອີເມວສອບຖາມໄດ້ທີ່ BEIF@bequal-laos.org