Menu

ແຜນງານການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ແລະຂະຫຍາຍ ໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການ ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ

ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກດ້ອຍໂອກາດດ້ານ ການສຶກສາໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ມີທັກສະການຄໍານວນຕົວເລກ ແລະມີທັກສະ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບີຄວາ.
WLD2018-05

ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ຢູ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າໃນໂຄງການທົດລອງຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່

Future primary teachers in the library at the Training Teacher College

ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນອະນາຄົດ ທີ່ຫໍສະມຸດຂອງວິທະຍາໄລຄູ

002National primary curriculum2

ນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

Image 001
ເດືອນມັງກອນ 2020

ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2020 ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດການສຶກສາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮຽນການສອນຫ້ອງຄວບແຫ່ງຊາດຄັ້ງທຳອິດ

ການກະກຽມເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດໃໝ່ ຂັ້ນ ປ.2 ແລະ ເລີ່ມຂຽນຫຼັກສູດ ຂັ້ນ ປ.3, ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານການສຶກສາໄດ້ປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືການສອນຫ້ອງຄວບໃນໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
DSC_0655-1
ເດືອນມັງກອນ 2020

ຄວາມປະທັບໃຈທຳອິດຈາກຄູ ແລະ ຄູຝຶກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທົດລອງຫຼັກສູດຂັ້ນປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ກຸ່ມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ 3 ທ່ານ ແລະ ຄູ 25 ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທົດລອງຫຼັກສູດຂັ້ນປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເພື່ອຮຽນ ແລະ ທົດສອບສື່ການຮຽນ ການສອນຂັ້ນ ປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມໃນສົກຮຽນໜ້ານີ້.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
DSCF4745
ເດືອນທັນວາ 2019

ວິດີໂອການຝຶກອົບຮົມໃໝ່ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ແລ້ວໃນຊ່ອງຢູ່ທູບ ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos

ວິດີໂອໃໝ່ນີ້ເນັ້ນໃສ່ເຕັກນິກຫຼັກໆຂອງວິຊາພາສາລາວຂອງຫຼັກສູດ ຊັ້ນ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ