Menu

ແຜນງານການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ແລະຂະຫຍາຍ ໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການ ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ

ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກດ້ອຍໂອກາດດ້ານ ການສຶກສາໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ມີທັກສະການຄໍານວນຕົວເລກ ແລະມີທັກສະ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ.

ສືບຕໍ່ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບແຜນງານບີຄວາ
Thia school, Xai district. Oudomxay province

ຮູບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

Future primary teachers in the library at the Training Teacher College

ຮູບຄູປະຖົມໃນອະນາຄົດ ຢູ່ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາໄລຄູ

Enjoying a renovated school at Vangkhone Kham village, Savannakhet

ຮູບນັກຮຽນ ຢູ່ທີ່ບ້ານວັງຂອນຄໍາ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ

Teacher students from the BEQUAL ethnic scholarship program

ນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກແຜນງານບີຄວາ

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

VEDC_VDO_pic
ເດືອນມັງກອນ 2018

ວິດີໂອ ກ່ຽວກັບ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງແຜນງານບີຄວາ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ເຂົ້າຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ

ມາຟັງເລື່ອງຂອງ ນຸງກູເລົາ, ຈືລີ, ແລະ ປໍຈູ ຈາກແຂວງອຸດົມໄຊ ວ່າທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂະ ໜາດນ້ອຍ ຂອງກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງ ແຜນງານບີຄວາ ທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ການມີສ່ວນ ຮ່ວມຂອງຊຸມຊຸນຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ພວກເຂົາກັບເຂົ້າຮຽນຄືນແນວໃດ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
AE
ເດືອນມັງກອນ 2018

ຂໍ້ຄວາມຈາກ ທີມງານສຶກສາ ຈາກສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ

ຕາງໜ້າໃຫ້ທີມງານສຶກສາ ຈາກສະຖານ ທູດອົດສະຕຣາລີ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຂອບໃຈ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງແຜນງານບີຄວາທຸກໆ ພາກສ່ວນ ທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີ ໃນໄລຍະສອງປີທີ່ຜ່ານມາ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
IMG_7358
ເດືອນມັງກອນ 2018

ຂໍ້ຄວາມຈາກ ແຜນງານບີຄວາ

ແຜນງານບີຄວາ ເປັນແຜນງານທີ່ຂ້ອນຂ້າງມີ ເອກະລັກ, ເນື່ອງຈາກເປັນແຜນງານລິເລີ່ມ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານການສຶກສາ ທີ່ສອດ ຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ປີ 2016-20 ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ).

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
P3-1-Lao
ເດືອນມັງກອນ 2018

ສຽງຂອງແມ່ຍິງລາວ

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງການປະກອບ ສ່ວນຂອງແມ່ຍິງລາວ ເຂົ້າໃນການສ້າງສາ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ກໍຄືຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ຖືໂອກາດສໍາພາດ ກັບບັນດາແມ່ຍິງລາວ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂະ ແໜງການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ປະສານງານວຽກງານ ການສຶກສາກັບ ແຜນງານບີຄວາ ເຊິ່ງບົດສໍາພາດນີ້ ປະກອບ ດ້ວຍທັດສະນະ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນຂອງ ບັນດາແມ່ຍິງລາວ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງ ຕ່າງໆທີ່ແມ່ຍິງລາວໄດ້ພົບພໍ້ ແລະ ການສຶກ ສານັ້ນ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າໄດ້ ແນວໃດ. ບົດສໍາພາດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກ ຖ່າຍທອດ ອອກອາກາດຜ່ານທາງວິທະຍຸ ກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ເມື່ອເດືອນມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ ກ່ອນໜ້າວັນແມ່ຍິງສາກົນ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Discussion on maths teaching (2)
ເດືອນມັງກອນ 2018

ບາດກ້າວທຳອິດ ຂອງການປັບປຸງຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມ

ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ ຂອງການ ໃຫ້ທຶນແກ່ ສປປ ລາວ ທີ່ແຜນງານອັນດຽວ ໄດ້ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜຸນການປັບປຸງ ຫຼັກສູດທີ່ສຳຄັນທັງ ສອງຫຼັກສູດພ້ອມກັນ ຄື ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃນຫ້ອງຮຽນ ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຫຼັກສູດສ້າງຄູ ເພື່ອສ້າງຄູທີ່ຈະໄປສອນ ໃນຊັ້ນປະຖົມ ໃນອະນາຄົດ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ