Menu

ແຜນງານການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ແລະຂະຫຍາຍ ໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການ ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ

ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກດ້ອຍໂອກາດດ້ານ ການສຶກສາໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ມີທັກສະການຄໍານວນຕົວເລກ ແລະມີທັກສະ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ.

ສືບຕໍ່ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບແຜນງານບີຄວາ
WLD2018-05

ນັກ​ຮຽນ​ຂັ້ນ ປ. 1 ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມແຫ່ງ​ໜຶ່ງ ​ທີ່​ຖືກ​ຄັດ​ເລືອກເຂົ້າ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ທົດ​ລອງຫຼັກ​ສູດໃໝ່

Future primary teachers in the library at the Training Teacher College

ຮູບຄູປະຖົມໃນອະນາຄົດ ຢູ່ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາໄລຄູ

WLD2018-03

ນັກ​ຮຽນ​ປ​ະ​ຖົ​ມ​ຢູ່​ແຂວງ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ

Teacher students from the BEQUAL ethnic scholarship program

ນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກແຜນງານບີຄວາ

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

BQ_IWD2019_2
ເດືອນມີນາ 2019

ທ່ານຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງໄດ້ຄືແນວໃດ? #BalanceforBetter

ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ, ທີມງານບໍລິສັດຄອຟຟີ່ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີເລື່ອງ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ ຮ່ວມກັບຜູ້ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ 2 ທ່ານ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ມີບົດບາດໃນການຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອ ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
PT Feb 2019 003
ເດືອນກຸມພາ 2019

ຝຶກອົບຮົມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງຈຳນວນ 611 ທ່ານ ທີ່ຈະຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ຄູສອນຂັ້ນ ປ. 1

ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງຈາກ 18 ແຂວງ ກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົບພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ເພື່ອເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການຈັດຝຶກອົບຮົມຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Football group photo
ເດືອນກຸມພາ 2019

ບີ​ຄວາ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເຕະ​ບານ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ກັບ​ຄູ່​ຮ່ວ​ມ​ພັດ​ທະ​ນາ

ອາທິດແລ້ວນີ້, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ທີມກົມແຜນການ) ແລະ ແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ມ່ວນຊື່ນກັບການເຕະບານມິດຕະພາບຮ່ວມກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ທີມກົມຮ່ວມມືສາກົນ).

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Chankham_BQ
ເດືອນກຸມພາ 2019

ບົດສຳພາດ ທ່ານ ນາງ ຈັນຄຳ ລໍຫວັນກູ່, ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງ ທີ່ຈະມາເລົ່າຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມຄູແບບໃໝ່ ແລະ ຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ. 1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ໃນເດືອນຜ່ານມາ, ທີມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງ ຈຳນວນ 9 ທ່ານ ໄດ້ການຝຶກອົບຮົມທົດລອງຫຼັກສູດ ແລະ ນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນ ທີ່ພວກເຂົາຈະນຳໃຊ້ຝຶກອົບຮົມຄູສອນຂັ້ນ ປ. 1 ທົ່ວປະເທດໃນເດືອນກໍລະກົດ. ພວກເຮົາມາອ່ານຄຳຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົານຳກັນ ຊຶ່ງນີ້ແມ່ນຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ນາງ ຈັນຄຳ ລໍຫວັນກູ່.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Meungkham_BQ2
ເດືອນກຸມພາ 2019

ບົດສຳພາດ ທ່ານ ເມິງຄຳ ແກ້ວພູວົງ, ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງທີ່ຈະມາແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ. 1 ສະບັບປັງປຸງໃໝ່

ໃນເດືອນຜ່ານມາ, ທີມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງ ຈຳນວນ 9 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທົດລອງຫຼັກສູດ ແລະ ນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນ ທີ່ພວກເຂົາຈະນຳໃຊ້ຝຶກອົບຮົມຄູສອນຂັ້ນ ປ. 1 ທົ່ວປະເທດໃນເດືອນກໍລະກົດ. ພວກເຮົາມາອ່ານເບິ່ງຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງພວກເຂົານຳກັນ ຊຶ່ງນີ້ແມ່ນຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ເມິງຄຳ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ