Menu

ແຜນງານການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ແລະຂະຫຍາຍ ໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການ ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ

ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກດ້ອຍໂອກາດດ້ານ ການສຶກສາໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ມີທັກສະການຄໍານວນຕົວເລກ ແລະມີທັກສະ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບີຄວາ.
WLD2018-05

ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ຢູ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າໃນໂຄງການທົດລອງຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່

Future primary teachers in the library at the Training Teacher College

ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນອະນາຄົດ ທີ່ຫໍສະມຸດຂອງວິທະຍາໄລຄູ

002National primary curriculum2

ນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

DSC_0945
ເດືອນພຶດສະພາ 2019

ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ຂັ້ນ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ນັກຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ທົ່ວປະເທດ ຈະເລີ່ມຕົ້ນສົກຮຽນໃໝ່ດ້ວຍຫຼັກສູດ ຂັ້ນ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃນເດືອນກັນຍາ 2019. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຫາກໍ່ເລີ່ມດຳເນີນຊຸດຝຶກອົບຮົມສຳລັບຄູ ຂັ້ນ ປ.1 ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີທັກສະ ແລະ ເຕັກນິກ ທີ່ຈຳເປັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
DSC_0945
ເດືອນພຶດສະພາ 2019

ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄຸກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ຂັ້ນ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ນັກຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ທົ່ວປະເທດ ຈະເລີ່ມຕົ້ນສົກຮຽນໃໝ່ກັບຫຼັກສູດ ຂັ້ນ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃນເດືອນກັນຍາ 2019. ຈູດປະສົງຊຸດຝຶກອົບຮົມແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄູ ຂັ້ນ ປ.1 ທົ່ວປະເທດ ມີທັກສະ ແລະ ເຕັກນິກທີ່ຈຳເປັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼັກສູດການຮຽນການສອນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຫາກໍ່ເປີດສົກຮຽນ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
WhatsApp Image 2019-04-10 at 08.09.39
ເດືອນເມສາ 2019

ການປຶກສາຫາລືຂອງຄູສອນຄັ້ງລ່າສຸດ ໃນການປັບປຸງປຶ້ມແບບຮຽນ ຂັ້ນ ປ.2

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ທາບທາມຄວາມເຫັນຂອງຄູ ກ່ຽວກັບປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ປ.2 ເປັນເວລາ 2 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 2-3 ເມສາ 2019 ເຊິ່ງມີ ຄູສອນ ຂັ້ນ ປ.2, ຄູສຶກສານິເທດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການສຶກສາຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ຈາກ 4 ແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
DSC_0520
ເດືອນເມສາ 2019

ການຮັບຮອງສື່ຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການ ກ່ຽວກັບ ຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2019, ຄູຂັ້ນ ປ.1, ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 16.000 ຄົນ ຈະເລິ່ມການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ປະຈຸບັນນີ້, ສື່ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສື່ການຮຽນດ້ວຍຕົວເອງ ແມ່ນສຳເລັດ ແລະ ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ