Menu

ແຜນງານການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ແລະຂະຫຍາຍ ໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການ ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ

ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກດ້ອຍໂອກາດດ້ານ ການສຶກສາໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ມີທັກສະການຄໍານວນຕົວເລກ ແລະມີທັກສະ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບີຄວາ.
WLD2018-05

ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ຢູ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າໃນໂຄງການທົດລອງຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່

Future primary teachers in the library at the Training Teacher College

ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນອະນາຄົດ ທີ່ຫໍສະມຸດຂອງວິທະຍາໄລຄູ

002National primary curriculum2

ນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

Blended Learning (1) website
ເດືອນມັງກອນ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການທົດ ລອງການຮຽນແບບປະສົມປະສານເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແກ່ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ.

ອາທິດຜ່ານມາ ກົມສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຕິດຕາມສັງເກດການຮຽນການສອນໃນຫ້ອງຮຽນຊັ້ນປະຖົມເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ໂດຍຜ່ານການປະຊຸມທາງອອນລາຍ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
20 12 Disability event - Story of PWD speakers (5)
ເດືອນທັນວາ 2020

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ສຳລັບເດັກນ້ອຍພິການ

ການຮ່ວມຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມສຳລັບຄົນພິການ ລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກ່ຽວກັບປະສົບການຊີວິດຂອງຄົນພິການ ແລະ ການແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກງານການພັດທະນາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ເດັກນ້ອຍພິການ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
shooting04
ເດືອນພະຈິກ 2020

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ 3 ວິດີໂອຝຶກອົບຮົມຄູ “ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ” ໂດຍຜ່ານທາງອອນລາຍ ຊ່ອງຍູທູບ

ວິດີໂອ ເພື່ອການສາທິດເຕັກນິກການສອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສຳລັບເຕັກນິກວິທີການປະເມີນນັກຮຽນ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
2020 10 Grade 3 8
ເດືອນພະຈິກ 2020

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຊຸດຄູ່ມືຄູ ຂັ້ນປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

ຄະນະທີມງານວິຊາການຂຽນຫຼັກສູດ ແລະ ວາງແຜນ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກວດແກ້ຂັ້ນສຸດທ້າຍ ສຳລັບຫຼັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
2020 11 Steering Committee - Achievements exhibition (website)
ເດືອນພະຈິກ 2020

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອການພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

ເພື່ອຕອບໂຕ້ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19), ລັດຖະບານອົດສະ ຕຣາລີ ໄດ້ມອບອຸປະກອນຊຸດເຄື່ອງສາຍວິດີໂອໃຫ້ແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຜ່ານທາງໄກອອນລາຍ

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ

ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ ຄຸ້ມຄອງໂດຍບໍລິສັດຄັອບຟີສາກົນ, ບໍລິສັດເທດທຣາເທັກ, ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ

ທີ່ຢູ່

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເລກທີ 1, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ອີເມວ

info@bequal-laos.org

ໂທລະສັບ

+856-30 5412422