Menu

ແຜນງານການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ແລະຂະຫຍາຍ ໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການ ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ

ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກດ້ອຍໂອກາດດ້ານ ການສຶກສາໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ມີທັກສະການຄໍານວນຕົວເລກ ແລະມີທັກສະ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບີຄວາ.
WLD2018-05

ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ຢູ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າໃນໂຄງການທົດລອງຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່

Future primary teachers in the library at the Training Teacher College

ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນອະນາຄົດ ທີ່ຫໍສະມຸດຂອງວິທະຍາໄລຄູ

002National primary curriculum2

ນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

DSC_0021
ເດືອນເມສາ 2021

ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບທີມງານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງວິດີໂອ, ການຖ່າຍພາບ ແລະ ການນຳໃຊ້ຮູບພາບເຂົ້າໃນສື່ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ເດືອນແຫ່ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ, ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ “ວິທີການນຳໃຊ້ຮູບພາບເຂົ້າໃນສື່” ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ຊຶ່ງຜະລິດໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ .

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Managing a multigrade class
ເດືອນມີນາ 2021

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກຳລັງສະໜັບສະໜູນກົມສ້າງຄູໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ.

ທີມງານນັກຂຽນຫຼັກສູດບຳລຸງຄູປະຈຳການທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂຽນຫຼັກສູດຄັ້ງທຳອິດ ເພື່ອຜະລິດສື່ການຮຽນການສອນສຳລັບຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
21 03 TV Spot Textbook return (4)
ເດືອນມີນາ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກຳລັງພັດທະນາສື່ໂຄສະນາເພື່ອສົ່ງເສີມວິທີການຮັກສາປຶ້ມແບບຮຽນ

ອາທິດຜ່ານມາ, ທີມງານຈາກສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ລົງຖ່າຍທຳວິດີໂອເພື່ອຜະລິດຂ່າວໂຄສະນາທາງໂທລະພາບ ເພື່ອຢຳ້ເຕືອນໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ກ່ຽວກັບການຮັກສາປຶ້ມແບບຮຽນໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີກ່ອນສົ່ງຄືນໃຫ້ໂຮງຮຽນໃນທ້າຍສົກຮຽນ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Classroom Observation, Kuan District HPN Province
ເດືອນມີນາ 2021

ການຮ່ວມກັນລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ພະນັກງານວິຊາການຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ຢູ່ໃນ 21 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ເປັນເວລາ 8 ອາທິດ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Management training (4)
ເດືອນກຸມພາ 2021

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບັນດາທີມງານຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂອງໂຄງການຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

ອາທິດຜ່ານມາ ແຜນງານບີຄວາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂັ້ນພື້ນຖານຂອງແຜນງານໂຄງການ ເປັນເວລາ 1.5 ວັນ ໃຫ້ພະນັກງານຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນຂອງແຜນງານບີຄວາ ແລະ ບັນດາຫົວໜ້າໂຄງການຂອງສະຖາບັນລາວ-ອົດສະຕຣາລີ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ

ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ ຄຸ້ມຄອງໂດຍບໍລິສັດຄັອບຟີສາກົນ, ບໍລິສັດເທດທຣາເທັກ, ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ

ທີ່ຢູ່

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເລກທີ 1, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ອີເມວ

info@bequal-laos.org

ໂທລະສັບ

+856-30 5412422