Menu

ແຜນງານການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ແລະຂະຫຍາຍ ໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການ ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ

ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກດ້ອຍໂອກາດດ້ານ ການສຶກສາໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ມີທັກສະການຄໍານວນຕົວເລກ ແລະມີທັກສະ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບີຄວາ.
WLD2018-05

ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ຢູ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າໃນໂຄງການທົດລອງຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່

Future primary teachers in the library at the Training Teacher College

ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນອະນາຄົດ ທີ່ຫໍສະມຸດຂອງວິທະຍາໄລຄູ

002National primary curriculum2

ນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

Image 003
ເດືອນກັນຍາ 2019

ເມືອງກຽມພ້ອມແລ້ວເພື່ອຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຄູຂັ້ນ ປ.1 ຕະຫຼອດສົກຮຽນ ສຳລັບການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່

32 ເມືອງເປົ້າໝາຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນຳໃຊ້ຫຼັກສຸດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ເປັນເວລາ 5 ມື້ ນັບແຕ່ວັນທີ 16-27 ກັນຍາ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Image 001
ເດືອນກັນຍາ 2019

ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນລົບລ້າງການກືກໜັງສືສາກົນ – ໂດຍເນັ້ນໃສ່ໂຄງການທົດລອງຝຶກເວົ້າພາສາລາວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາການຮູ້ໜັງສືສຳລັບນັກຮຽນທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວເປັນພາສາທີ່ໜຶ່ງ

ໂຄງການນີ້ ເປັນໂຄງການທີ່ຊ່ວຍຜູ້ທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວເປັນພາສາທີໜຶ່ງ ເຊິ່ງຈະທົດລອງນຳໃຊ້ກັບນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ໃນສີ່ແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນສົກຮຽນ 2019-2020.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ