Menu

ແຜນງານການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ແລະຂະຫຍາຍ ໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການ ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ

ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກດ້ອຍໂອກາດດ້ານ ການສຶກສາໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ມີທັກສະການຄໍານວນຕົວເລກ ແລະມີທັກສະ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບີຄວາ.
WLD2018-05

ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ຢູ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າໃນໂຄງການທົດລອງຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່

Future primary teachers in the library at the Training Teacher College

ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນອະນາຄົດ ທີ່ຫໍສະມຸດຂອງວິທະຍາໄລຄູ

002National primary curriculum2

ນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

Districts retraining on Grade 1 (2)
ເດືອນຕຸລາ 2020

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ກຳລັງຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມທົບທວນຄືນ ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ການລິເລີ່ມນຳໃຊ້ງົບປະມານທີ່ເກັບທ້ອນມາຈາກທຶນສະໜັບສະໜູນວຽກສຶກສາ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູສອນ ຂັ້ນ ປ1

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
20 08 Filming training videos (1) website
ເດືອນກັນຍາ 2020

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເລີ່ມການຖ່າຍທຳວິດີໂອການພັດທະນາຄູຊຸດໃໝ່ ສຳລັບຄູສອນຂັ້ນປະຖົມສຶກສາ

ໃນຂະນະທີ່ຄູສອນຂັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດກຳລັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ຂັ້ນ ປ.2 ຢູ່ນັ້ນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ກໍໄດ້ທຳການຜະລິດວິດີໂອການພັດທະນາຄູຊຸດໃໝ່ຂຶ້ນມາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຄູໃນການເຮັດປະເມີນນັກຮຽນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
20 08 Grade 2 F2F - for website1
ເດືອນສິງຫາ 2020

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ຂັ້ນ ປ.2 ທົ່ວປະເທດ

ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.2 ຈຳນວນ 10,304 ຄົນ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນທົ່ວປະເທດ. ການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
20 08 COVID practice during teacher training (3) light
ເດືອນສິງຫາ 2020

ແຂວງຈຳປາສັກເປັນແຂວງທີ່ສາທິດການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ

ປະຈຸບັນ ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.2 ທົ່ວປະເທດກຳລັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
abc
ເດືອນສິງຫາ 2020

ຄວາມຄືບໜ້າການພັດທະນາຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມ ປີທີ 2

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກຳລັງພັດທະນາວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ

ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ ຄຸ້ມຄອງໂດຍບໍລິສັດຄັອບຟີສາກົນ, ບໍລິສັດເທດທຣາເທັກ, ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ

ທີ່ຢູ່

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເລກທີ 1, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ອີເມວ

info@bequal-laos.org

ໂທລະສັບ

+856-30 5412422