Menu

ແຜນງານການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ແລະຂະຫຍາຍ ໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການ ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ

ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກດ້ອຍໂອກາດດ້ານ ການສຶກສາໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ມີທັກສະການຄໍານວນຕົວເລກ ແລະມີທັກສະ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບີຄວາ.
WLD2018-05

ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ຢູ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າໃນໂຄງການທົດລອງຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່

Future primary teachers in the library at the Training Teacher College

ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນອະນາຄົດ ທີ່ຫໍສະມຸດຂອງວິທະຍາໄລຄູ

002National primary curriculum2

ນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

Image 001
ເດືອນກໍລະກົດ 2019

ນັກພັດທະນາຫຼັກສູດ ວິຊາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ທົບທວນທັກສະການສອນວິຊາວິທະຍາສາດໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ.

ໃນຂະນະມີການຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍປຶ້ມແບບຣຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູຂັ້ນປ.1, ນັກພັດທະນາຫຼັກສູດກໍໄດ້ສືບຕໍ່ວາງແຜນພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນອີກ 4 ຂັ້ນ. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາໂດຍສົມທົບກັບທີ່ປຶກສາວິຊາການຈາກແຜນງານ ບີຄວາໃນການທົບທວນຄືນເນື້ອໃນ, ທັກສະວິທະຍາສາດ, ວາງແຜນການຂຽນປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ “ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ” ໃຫ້ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເໝາະສົມກັບຜູ້ຮຽນ ສໍາລັບ ຂັ້ນ ປ. 2 – ປ.5.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Image 001
ເດືອນກໍລະກົດ 2019

ພິທີສົ່ງນັກສຶກສາຄູ ຈາກຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ສຳເລັດການສຶກສາ 122 ຄົນ

ຄູທ້ອງຖິ່ນຈຳນວນ 122 ຄົນ ໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາຈາກວິທະຍາໄລຄູ. ພວກເຂົາຈະໄດ້ໄປສອນຮ່ວມກັບ ຄູທ້ອງຖິ່ນ 209 ຄົນ ທີ່ຫາກໍ່ສຳເລັດການສຶກສາປີກາຍນີ້ ແລະ ໄດ້ຖືກຊັບຊ້ອນ ແລະ ສອນຢູ່ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ!

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Image 001
ເດືອນກໍລະກົດ 2019

ການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ສຳລັບຄູ ປະຈຳການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ

ກ່ອນການເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ມີຄູ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ ຫຼາຍກວ່າ 16,700 ທ່ານ ກຳລັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທົ່ວປະເທດ ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ເດືອນສິງຫາ ກ່ຽວກັບ ວິທີການສອນແບບໃໝ່ ແລະ ການນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນຫຼັກສູດ ຂັ້ນ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Image 001
ເດືອນກໍລະກົດ 2019

ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຮັບການຍົກລະດັບການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງ

ໃນວັນ​ທີ 10 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາ ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ, ບົດຂ່າວໂດຍ ສົມຕຸ້ຍ (ຂ.ຫຼວງນ້ຳທາ), ໜັງສືພິມສຶກສາ-ກິລາ

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Image 004
ເດືອນກໍລະກົດ 2019

ວິດີໂອຕົວຢ່າງ ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ອອກອາກາດແລ້ວ

ມາເບິ່ງ ລາຍການໂທລະພາບເພື່ອການສຶກສາທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໃໝ່ນີ້ ກັບ ທ່ານ ຈ໋ອງ-ເບີນາດ ຄາຣາສໂກ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ນົກນ້ອຍເດີ້

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ