Menu

ແຜນງານການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ແລະຂະຫຍາຍ ໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການ ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ

ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກດ້ອຍໂອກາດດ້ານ ການສຶກສາໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ມີທັກສະການຄໍານວນຕົວເລກ ແລະມີທັກສະ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ.

ສືບຕໍ່ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບແຜນງານບີຄວາ
WLD2018-05

ນັກ​ຮຽນ​ຂັ້ນ ປ. 1 ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມແຫ່ງ​ໜຶ່ງ ​ທີ່​ຖືກ​ຄັດ​ເລືອກເຂົ້າ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ທົດ​ລອງຫຼັກ​ສູດໃໝ່

Future primary teachers in the library at the Training Teacher College

ຮູບຄູປະຖົມໃນອະນາຄົດ ຢູ່ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາໄລຄູ

WLD2018-03

ນັກ​ຮຽນ​ປ​ະ​ຖົ​ມ​ຢູ່​ແຂວງ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ

Teacher students from the BEQUAL ethnic scholarship program

ນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກແຜນງານບີຄວາ

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

CACIM 2 BQ
ເດືອນມັງກອນ 2019

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຮັບຮອງຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນ ອອກອາກາດທາງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ

ຄະນະກຳມະການຮັບຮອງຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນໄດ້ພົບປະກັນໃນກອງປະຊຸມ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາ 2018 ເພື່ອທົບທວນສື່ການຮຽນການສອນຂອງຂັ້ນ ປ. 1 ຊຶ່ງໄດ້ມີນັກຂ່າວເຂົ້າຮ່ວມ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
MT Dec 001
ເດືອນທັນວາ 2018

ການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຫຼັັກແຫຼ່ງ ຄັ້ງທີ 1 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງຂັ້ນສູນກາງ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຈາກຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ທັງໝົດ 17 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຫຼັັກແຫຼ່ງ ຄັ້ງທີ 1 ຊຶ່ງໃຊ້ເວລາ 5 ວັນ ເພື່ອພັດທະນາທັກສະການໃນການເປັນຄູຝຶກ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງໃຫ້ກາຍເປັນຄູຝຶກທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄຸນະພາບ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
SC001_BQ
ເດືອນທັນວາ 2018

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ກຳນົດທິດທາງຂອງແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ໃນໄລຍະ 2 ປີຕໍ່ໜ້າ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານ 2018-2020 ຢ່າງເປັນທາງການ ຊຶ່ງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ກິດຈະກຳຫຼັກຂອງແຜນງານ ໃນການປັບປຸງການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມໃນ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
CACIM group photo BQ
ເດືອນທັນວາ 2018

ຄະນະກຳມະການຮັບຮອງຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນ ຈະຮັບຮອງປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ສຳລັບຂັ້ນ ປ. 1 ສະບັບປັປປຸງໃໝ່

ໃນເດືອນກັນຍາ 2019, ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ. 1 ທົ່ວປະເທດຈະເລີ່ມສົກຮຽນໃໝ່ ຊຶ່ງຈະນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
IDPWD 2.1
ເດືອນພະຈິກ 2018

ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກພິການໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າຮຽນ – ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົນພິການສາກົນ 2018

ອ່ານເລື່ອງການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກ ແລະ ອະນາຄົດທີ່ສົດໃສຂອງ ນ. ໃຫຍ່, ເດັກຍິງທີ່ມີຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແຜນງານບີຄວາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລາວສາມາດເຂົ້າຮຽນຄືເດັກຄົນອື່ນໆ ຢູ່ໃນບ້ານໄດ້.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ