Menu

ແຜນງານການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ແລະຂະຫຍາຍ ໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການ ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ

ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກດ້ອຍໂອກາດດ້ານ ການສຶກສາໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ມີທັກສະການຄໍານວນຕົວເລກ ແລະມີທັກສະ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບີຄວາ.
WLD2018-05

ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ຢູ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າໃນໂຄງການທົດລອງຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່

Future primary teachers in the library at the Training Teacher College

ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນອະນາຄົດ ທີ່ຫໍສະມຸດຂອງວິທະຍາໄລຄູ

002National primary curriculum2

ນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

DSC_0573
ເດືອນທັນວາ 2019

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ກອງທຶນນະວັດຕະກຳໃໝ່ດ້ານການສຶກສາຂອງແຜນງານບີຄວາ (BEQUAL Education Innovation Fund – BEIF)

ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຂະແໜງການສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນມື້ນີ້ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບ, ການຮຽນຮູ້ ແລະ ແຜນຕໍ່ໜ້າຈາກ 15 ໂຄງການທົດລອງນະວັດຕະກຳໃໝ່.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
DSC_0560
ເດືອນທັນວາ 2019

“ກອງປະຊຸມພັດທະນາຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມສຶກສາ – ການປະເມີນຜົນ” ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-13 ທັນວາ 2019

ໃນເດືອນກັນຍາ 2019, ນັກສຶກສາຄູ ປີ 1 ທັງໝົດ ໃນວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງໄດ້ເລີ່ມຈັດການຮຽນການສອນຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ໃນທ້າຍພາກຮຽນ 1, ທີມງານຂຽນຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມກຳລັງກະກຽມການປະເມີນຜົນການຮຽນ ໃນທ້າຍພາກຮຽນ 1 ໃໝ່ ເພື່ອປະເມີນຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຂອງນັກສຶກສາຄູພາຍຫຼັງການຮຽນການສອນໃນໄລຍະທຳອິດ

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
LT-EP8 (2)
ເດືອນພະຈິກ 2019

ການ​ຂາດ​ຮຽນ

ມາ​ຮັບ​ຊົມ​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຕອນ​ລ່າ​ສຸດ ແລະ ມາ​ເບິ່ງ​ນຳ​ກັນ​ວ່າ ເປັນ​ຫຍັງ​ການ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ​ທຸກໆ​ມື້​ຈຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ!

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ