Menu

ແຜນງານການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ແລະຂະຫຍາຍ ໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການ ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ

ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກດ້ອຍໂອກາດດ້ານ ການສຶກສາໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ມີທັກສະການຄໍານວນຕົວເລກ ແລະມີທັກສະ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບີຄວາ.
WLD2018-05

ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ຢູ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າໃນໂຄງການທົດລອງຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່

Future primary teachers in the library at the Training Teacher College

ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນອະນາຄົດ ທີ່ຫໍສະມຸດຂອງວິທະຍາໄລຄູ

002National primary curriculum2

ນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

31 10 Participants joined online from all Ministry line departments, PESS and TTC
ເດືອນຕຸລາ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບບັນດາພະນັກງານສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນຂັ້ນສູນກາງຈົນເຖິງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໄດ້ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃຫ້ສໍາເລັດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19.

ສື່ການຮຽນການສອນ ປີທີ 3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ໂຮງຮຽນແຕ່ລະແຫ່ງ ພ້ອມທັງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູສອນ, ສ່ວນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 4 ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການພັດທະນາ, ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມກັງວົນວ່າໂຮງຮຽນຫລາຍແຫ່ງຍັງຕ້ອງໄດ້ປິດການຮຽນການສອນຢູ່.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Reminder of Covid-19 prevention and how to properly wear a mask was part of the training
ເດືອນຕຸລາ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ການດຳເນີນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມແບບອອນລາຍ ເພື່ອຊ່ວຍແນະນຳຄູສອນໃນບັນດາ 28 ເມືອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

ເນື່ອງຈາກມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການເດີນທາງ ແລະ ການປິດການເຂົ້າອອກໃນເຂດທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ, ການຈັດຝຶກອົບຮົມແບບອອນລາຍແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໃນອາທິດຜ່ານມາ ເຊິ່ງຖືໂອກາດນີ້ເພື່ອພັດທະນາທັກສະການນຳໃຊ້ຮູບແບບການປະຊຸມແບບອອນລາຍ ຫຼື ແບບທາງໄກ ໃຫ້ແກ່ນັກສຳມະນາກອນ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Young native English speakers recording the G3 English audio files
ເດືອນຕຸລາ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ເຜີຍແຜ່ຟາຍວິດີໂອ ການສອນສາທິດ 21 ສຽງພາສາອັງກິດຂັ້ນ ປ.3 ຜ່ານຊ່ອງຢູທູບ ເພື່ອສະໜັບສະໜັບການຮຽນການສອນ ສຳລັບວິຊາ ພາສາອັງກິດຂັ້ນ ປ.3

ວິດີໂອຊຸດໃໝ່ ສຳລັບຟາຍການສອນສາທິດສຽງພາສາອັງກິດຂັ້ນ ປ.3 ຫຼາຍກວ່າ 100 ສຽງ ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຜ່ານຊ່ອງຢູທູບທີ່ມີຊື່ວ່າ: “ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos.”

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
21 08 DOI workshop (2)
ເດືອນກັນຍາ 2021

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກະກຽມຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9, 2021-2025.

ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີທາງ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ ແລະ ການຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ 9, ຊຶ່ງໄດ້ມີຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຈາກກົມກອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງໃນຂັ້ນສູນກາງ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ

ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ ຄຸ້ມຄອງໂດຍບໍລິສັດຄັອບຟີສາກົນ, ບໍລິສັດເທດທຣາເທັກ, ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ

ທີ່ຢູ່

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເລກທີ 1, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ອີເມວ

info@bequal-laos.org

ໂທລະສັບ

+856-30 5412422